Ferjematros på ferje i fint vær

Sjøfart

'En bra dag på jobb' skal hjelpe dere som jobber i sjøfart til å få bedre arbeidsflyt, mer motivasjon og lavere sykefravær. Bruk verktøyet til å skape et godt arbeidsmiljø!


Om prosessenSlik bruker dere verktøyet

Opplegget er enkelt. Det starter med at dere på egen hånd ser filmer som berører ulike temaer om deres arbeid. Deretter samles ledere og ansatte til to fellesmøter på 1,5 til 2 timer. Basert på innspillene i møtene kommer dere fram til en konkret handlingsplan.

Det anbefales at leder, tillitsvalgt og verneombud samarbeider om å være prosessansvarlige. De har som oppgave å organisere fellesmøtene: bestille materiell, invitere ansatte og lede møtene.
I tillegg skal de lage oppsummeringer fra møtene og bli enige om hva som skal stå i handlingsplanen.


IntroduksjonEn kort film om betydningen av arbeidsmiljø

Trivsel er viktig for et godt arbeidsmiljø, men det handler også om noe mer: Om hvordan vi i fellesskap planlegger, organiserer og gjennomfører arbeidet. Se filmen for å få vite mer.


ForberedelserHvilke utfordringer er knyttet til arbeidet?

Filmene under beskriver faktorene som i størst grad påvirker arbeidsmiljøet i sjøfart. Forbered dere til statusmøtet ved å se filmene på egen hånd.

Oppgaver for alle:

Jobbusikkerhet og nedbemanning

Omorganisering kan føre til at arbeidet blir bedre organisert og tilrettelagt for arbeidstakerne og for oppgavene som skal utføres. Samtidig kan større endringsprosesser skape usikkerhet og få negative ringvirkninger for arbeidsmiljøet.
Informasjon og muligheter til å medvirke i forkant av og under endringsprosessene reduserer usikkerhet.

Støtte fra leder

Det er viktig at ansatte opplever å bli sett av sin nærmeste leder: At arbeidsresultatene blir verdsatt, at man får hjelp om man trenger det og at sjefen behandler de ansatte rettferdig og upartisk.

Sikkerhetskultur

Rundt en tredjedel av ansatte innen sjøfart oppgir at det er en økt risiko for å bli utsatt for en ulykke på jobb. Sikkerhet styres ved regler og prosedyrer for arbeidet, kompetanse for å utføre arbeidet sikkert, kultur for å prioritere sikkerhet, og arbeidstider og arbeidsforhold som gjør det mulig for ansatte å fungere godt. 

Ugunstig arbeidstid

Arbeidstiden har betydning både for helse, balanse mellom jobb og privatliv og velferd. Skift- og turnusarbeid kan ha påvirkning på søvn og skape forstyrrelser i døgnrytmen.

Den fysiske arbeidsplassen

Den fysiske arbeidsplassen innen sjøfart er svært variert. Yrkesgrupper i bransjen er utsatt for ulike eksponeringer, men noen forhold som for eksempel støy, tunge løft og ubekvemme arbeidsstillinger er felles for mange. Høy belastning over tid eller ensidige arbeidsoppgaver kan føre til muskel- og skjelettplager. For å forebygge plager er det viktig med nok hvile, restitusjon og rullering av arbeidsoppgaver.


Andre utfordringer

Puste inn gass, støv og kjemikalier

På relativt kort sikt kan innånding av enkelte stoffer gi luftveisplager og enkelte allergier. På lengre sikt kan dette gi sykdommer som kreft, kols, løsemiddelskade og hjerte-/karsykdommer.

Jobbe med hender over skulderhøyde

Arbeid med armene hevet over skulderhøyde, repeterende bevegelser og arbeid med bøy i håndledd kan øke risikoen for fysiske plager.

Ubalanse mellom innsats og belønning

Det vil si at man opplever ubalanse mellom egen innsats og belønningen man får. Belønning kan for eksempel være anerkjennelse for den innsatsen man legger i arbeidet, eller riktig lønnsnivå.

Vil du vite mer om faktorer i arbeidet? Besøk noa.stami.no fakta om arbeidsmiljø innen sjøfart


Hvordan er det hos oss?Statusmøte

Formålet med dette møtet, som tar 1,5 – 2 timer, er å snakke om hvilke utfordringer som finnes på deres arbeidsplass.

Prosessansvarlige leder møtet. Det kan være lurt at dere igjen ser filmene sammen. Del dere i grupper på 4-6 personer og gi en plansje til hver gruppe. Diskuter hver faktor som er beskrevet i filmene over.

Diskuter:

  • Kjenner vi oss igjen i de utfordringene vi ser i filmene?
  • Hva er de største utfordringene hos oss?
  • Kan vi beskrive noen situasjoner fra egen arbeidshverdag?
  • Er det noen typiske arbeidsoppgaver eller situasjoner som er mer problematiske enn andre?
  • Er det andre ting hos oss som er mer relevante?

Husk at dere ikke skal snakke om hvordan utfordringene løses før i neste møte.

Når statusmøtet er slutt, samler de prosessansvarlige inn alle plansjene. Så lager de en oppsummering, som de skriver inn i den indre sirkelen på plansjene som skal brukes i neste møte; tiltaksmøtet.

For prosessansvarlige:


Hva kan vi gjøre hos oss?Tiltaksmøte

I dette møtet skal dere komme fram til hva som er gode tiltak i deres arbeidsmiljø. Møtet tar omtrent 1,5 – 2 timer. Se filmen for å få vite mer. For teksting: Trykk CC nederst på filmen.

Prosessansvarlige leder møtet. Start med å se filmen over. Del dere i grupper på 4-6 personer, og gi en plansje til hver gruppe. Ta utgangspunkt i oppsummeringen fra forrige møte, og diskuter hvordan dere kan forbedre hver enkelt faktor hos dere.

Diskuter:

  • Hva er vi gode på? Finn tre bevaringspunkter.
  • Er det noe vi kan bli bedre på? Finn tre forbedringspunkter.
  • Er det enkelte forhold i jobben vi bør ha særlig fokus på?
  • Er det arbeidsoppgaver som kan organiseres annerledes?
  • Er det andre faktorer i vårt arbeidsmiljø vi bør ta tak i – og hvordan?

De prosessansvarlige samler inn plansjene etter møtet.


Veien videreLag en handlingsplan

Ut fra forslagene i tiltaksmøtet setter de prosessansvarlige opp en konkret handlingsplan for hvordan dere skal jobbe videre med arbeidsmiljøet.

Handlingsplanen bør henges opp på veggen eller synliggjøres på annen måte, slik at alle blir minnet om tiltakene hver dag.

Resultatene fra arbeidsprosessen bør også tas videre i de formelle organene for arbeidsmiljø- og HMS-arbeid.

For å lykkes er det viktig å gjøre jobben med arbeidsmiljø til en kontinuerlig prosess med systematisk oppfølging.

Husk at arbeidsmiljø er ferskvare! Sett gjerne tidsfrister eller en konkret dato for et oppfølgende møte litt frem i tid, der dere sammen evaluerer tiltakene dere har kommet frem til.

Lykke til!

For prosessansvarlige:


enbradagpajobb.no bruker informasjonskapsler, også kalt cookies. Du kan lese mer om dette og vår personvernerklæring ved å følge linken.
Informasjonskapsler og personvernerklæring
Jeg forstår