Bilde av ansatt som triller en sykeseng

Sykehus

'En bra dag på jobb' skal hjelpe dere som jobber på sykehus til å få bedre arbeidsflyt, mer motivasjon og mindre sykefravær. Bruk verktøyet til å skape et bedre arbeidsmiljø!


Om prosessenSlik bruker dere verktøyet

Opplegget er enkelt. Det starter med at dere på egen hånd ser filmer som berører ulike temaer om deres arbeid. Deretter samles avdelingen til to møter på 1,5 til 2 timer. Basert på alle ansattes innspill kommer dere fram til en konkret handlingsplan.

Det anbefales at leder, tillitsvalgt og verneombud samarbeider om å være prosessansvarlige. De har som oppgave å organisere fellesmøtene: bestille materiell, invitere ansatte og lede møtene. I tillegg skal de lage oppsummeringer fra møtene og sette opp en handlingsplan.


IntroduksjonEn kort film om betydningen av et godt arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø handler om noe mer enn trivsel, det dreier seg om jobben vi gjør: Hvordan vi i fellesskap planlegger, organiserer og gjennomfører arbeidet. Se filmen for å få vite mer. For teksting: Trykk CC nederst på filmen.


ForberedelserHvilke utfordringer er knyttet til arbeidet?

Filmene under beskriver faktorene som i størst grad påvirker arbeidsmiljøet på sykehus. Forbered dere til statusmøtet ved å se filmene på egen hånd. For teksting: Trykk CC nederst på filmen.

Oppgaver for alle:

Høye krav og liten mulighet til å påvirke arbeidet

Selv om arbeidet på sykehus primært styres av pasientenes behov, er det viktig at ansatte opplever å ha en innflytelse av hvordan arbeidsoppgaver fordeles og gjennomføres.

Vold og trusler

Risikoen for å bli utsatt for vold eller trusler på jobb er mer enn dobbelt så stor blant sykehusansatte sammenlignet med den øvrige yrkesbefolkningen.

Turnus og nattarbeid

Det er ikke mulig å drive et sykehus uten turnusordning, men turnus og nattarbeid kan gi helseproblemer og øke risikoen for arbeidsuhell. Det er derfor viktig å tilrettelegge turnusen på best mulig måte og ta individuelle hensyn så langt det lar seg gjøre.

Høye emosjonelle krav

Relasjoner til mennesker er en viktig og givende del av arbeidet, samtidig kan det å forholde seg til andre menneskers følelser bli en påkjenning.

Smittevern og kontakt med biologisk materiale

Koronapandemien har minnet oss på at opplæring, rutiner og riktig utstyr er viktig for å ha et godt smittevern. Ansatte på sykehus er også utsatt for en rekke biologiske og kjemiske stoffer som kan gi ulike helseproblemer.


Andre utfordringer

Hudkontakt med rengjørings- og desinfeksjonsmidler

Produkter til vasking og desinfeksjon kan ofte ha irriterende, avfettende, allergifremkallende eller etsende virkninger på huden.

Vann på huden

En av de viktigste risikofaktorene for å utvikle arbeidsrelaterte hudplager er såkalt vått arbeid. Særlig håndvask forekommer svært hyppig på sykehus.

Ugunstige arbeidsstillinger

Både tunge løft og løft i uhensiktsmessige arbeidsstillinger er faktorer som gir økt risiko for ryggplager.

Ubalanse mellom innsats og belønning

Denne type ubalanse handler om å oppleve å få fortjent respekt og anerkjennelse for den innsatsen man legger ned i jobben.

Støtte fra leder

Det er viktig at ansatte opplever å bli sett av sin nærmeste leder – at arbeidsresultatene blir verdsatt, at man får støtte når man trenger det og at sjefen behandler de ansatte rettferdig.

Rollekonflikt

Rollekonflikt kan oppstå når man får motstridende forespørsler fra to eller flere personer, eller opplever manglende ressurser for å løse arbeidsoppgavene.

Vil du vite mer om faktorer i arbeidet? Besøk noa.stami.no - Fakta om arbeidsmiljø på sykehus


Hvordan er det hos oss?Statusmøte

Formålet med dette møtet, som tar 1,5 – 2 timer, er å snakke om hvilke utfordringer som finnes på deres arbeidsplass.

Prosessansvarlige leder møtet. Det kan være lurt at dere igjen ser filmene sammen. Del dere i grupper på 4-6 personer og gi en plansje til hver gruppe. Diskuter hver faktor som er beskrevet i filmene over.

Diskuter:

  • Kjenner vi oss igjen i de utfordringene vi ser i filmene?
  • Hva er de største utfordringene hos oss?
  • Kan vi beskrive noen situasjoner fra egen arbeidshverdag?
  • Er det noen typiske arbeidsoppgaver eller situasjoner som er mer problematiske enn andre?
  • Er det andre ting hos oss som er mer relevante?

Husk at dere ikke skal snakke om hvordan utfordringene løses før i neste møte.

Når statusmøtet er slutt, samler de prosessansvarlige inn alle plansjene. Så lager de en oppsummering, som de skriver inn i den indre sirkelen på plansjene som skal brukes på neste møte; tiltaksmøtet.

For prosessansvarlige:


Hva kan vi gjøre hos oss?Tiltaksmøte

I dette møtet skal dere komme fram til hva som er gode tiltak i deres arbeidsmiljø. Møtet tar omtrent 1,5 – 2 timer. Se filmen for å få vite mer. For teksting: Trykk CC nederst på filmen.

Prosessansvarlige leder møtet. Start med å se filmen over. Del dere i grupper på 4-6 personer, og gi en plansje til hver gruppe. Ta utgangspunkt i oppsummeringen fra forrige møte, og diskuter hvordan dere kan forbedre hver enkelt faktor hos dere.

Diskuter:

  • Hva er vi gode på? Finn tre bevaringspunkter.
  • Er det noe vi kan bli bedre på? Finn tre forbedringspunkter.
  • Er det enkelte forhold i jobben vi bør ha særlig fokus på?
  • Er det arbeidsoppgaver som kan organiseres annerledes?
  • Er det andre faktorer i vårt arbeidsmiljø vi bør ta tak i – og hvordan?

De prosessansvarlige samler inn plansjene etter møtet.


Veien videreLag en handlingsplan

Ut fra forslagene i tiltaksmøtet setter de prosessansvarlige opp en konkret handlingsplan for hvordan dere skal jobbe videre med arbeidsmiljøet.

Handlingsplanen bør henges opp på veggen eller synliggjøres på annen måte, slik at alle blir minnet om tiltakene hver dag.

Resultatene fra arbeidsprosessen bør også tas videre i de formelle organene for arbeidsmiljø- og HMS-arbeid.

For å lykkes er det viktig å gjøre jobben med arbeidsmiljø til en kontinuerlig prosess med systematisk oppfølging.

Husk at arbeidsmiljø er ferskvare! Sett gjerne tidsfrister eller en konkret dato for et oppfølgende møte litt frem i tid, der dere sammen evaluerer tiltakene dere har kommet frem til.

Lykke til!

For prosessansvarlige:


enbradagpajobb.no bruker informasjonskapsler, også kalt cookies. Du kan lese mer om dette og vår personvernerklæring ved å følge linken.
Informasjonskapsler og personvernerklæring
Jeg forstår