Bilde av busssjåfør bak rattet.

Rutebuss og persontrafikk

'En bra dag på jobb' skal hjelpe dere som jobber med rutebuss og persontransport til å få bedre arbeidsflyt, mer motivasjon og mindre sykefravær. Bruk verktøyet til å skape et bedre arbeidsmiljø!


Om prosessenSlik bruker dere verktøyet

Opplegget er enkelt. Det starter med at dere på egen hånd ser filmer som berører ulike temaer om deres arbeid. Deretter samles dere til to møter på 1,5 til 2 timer. Basert på alle ansattes innspill kommer dere fram til en konkret handlingsplan.

Det anbefales at leder, tillitsvalgt og verneombud samarbeider om å være prosessansvarlige. De har som oppgave å organisere fellesmøtene: bestille materiell, invitere ansatte og lede møtene. I tillegg skal de lage oppsummeringer fra møtene og sammen sette opp en handlingsplan.


IntroduksjonEn kort film om betydningen av et godt arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø handler om noe mer enn trivsel, det dreier seg om jobben vi gjør: Hvordan vi i fellesskap planlegger, organiserer og gjennomfører arbeidet. Se filmen for å få vite mer. For teksting: Trykk CC nederst på filmen.


ForberedelserHvilke utfordringer er knyttet til arbeidet?

Filmene under beskriver faktorene som i størst grad påvirker arbeidsmiljøet for de som jobber innen rutebuss og persontrafikk. Forbered dere til statusmøtet ved å se filmene på egen hånd. For teksting: Trykk CC nederst på filmen.

Oppgaver for alle:

Risiko for ulykke eller skade

Persontransport innebærer risiko for personskade og død. Visshet om at egne feil kan sette eget eller andres liv i fare kan være en psykisk belastning.

Støtte fra leder og mulighet til å påvirke arbeidet

Lederstøtte har en viktig betydning for ansattes helse og trivsel. Det er også viktig for helsa at ansatte føler at de har innflytelse over egen arbeidssituasjon.

Ensformige arbeidsoppgaver

Å sitte store deler av dagen kan være en belastning. Monotont og ensformig arbeid øker risiko for ryggsmerter. Å gjøre det samme time etter time kan også gå ut over oppmerksomheten.

Ugunstig arbeidstid

De fleste som jobber innen persontransport jobber på ukurante tider. De viktigste negative konsekvensene av skift- og nattarbeid på kort sikt er søvnforstyrrelser og økt risiko for arbeidsulykker.

Vanskelige situasjoner med kunder

Når man jobber med passasjertrafikk kan man havne i utfordrende situasjoner hvor du som ansatt blir utsatt for trusler, vold eller uønsket seksuell oppmerksomhet.


Andre utfordringer

Vibrasjoner

En vanlig kilde til helkroppsvibrasjoner er kjøretøy som buss, trikk og tog. Vedvarende eksponering for vibrasjoner som påvirker hele kroppen er vist å gi økt risiko for korsryggsmerter, og kan være en medvirkende årsak til uførhet.

Innånding av støv, røyk og eksos

Sjåføryrker er hovedsakelig eksponert for støv og eksos i forbindelse med at man oppholder seg rundt et kjøretøy som står på tomgang.

Tunge løft

Et enkelt løft oppleves kanskje ikke så tungt, men gjentatte løft kan føre til en uheldig belastning. Dette kan gi økt risiko for akutte ryggsmerter som kan være forbigående, men også utvikle seg over tid til langvarige smerter og sykefravær

Liten mulighet for faglig utvikling

Arbeidstakere i rutebuss og persontrafikk oppgir at de har liten mulighet til videreutvikling og liten mulighet til å utnytte sin kunnskap og erfaring.

Vil du vite mer om faktorer i arbeidet? Besøk noa.stami.no


Hvordan er det hos oss?Statusmøte

Formålet med dette møtet, som tar 1,5 – 2 timer, er å snakke om hvilke utfordringer som finnes på deres arbeidsplass.

Prosessansvarlige leder møtet. Det kan være lurt at dere igjen ser filmene sammen. Del dere i grupper på 4-6 personer og gi en plansje til hver gruppe. Diskuter hver faktor som er beskrevet i filmene over.

Diskuter:

  • Kjenner vi oss igjen i de utfordringene vi ser i filmene?
  • Hva er de største utfordringene hos oss?
  • Kan vi beskrive noen situasjoner fra egen arbeidshverdag?
  • Er det noen typiske arbeidsoppgaver eller situasjoner som er mer problematiske enn andre?
  • Er det andre ting hos oss som er mer relevante?

Husk at dere ikke skal snakke om hvordan utfordringene løses før i neste møte.

Når statusmøtet er slutt, samler de prosessansvarlige inn alle plansjene. Så lager de en oppsummering, som de skriver inn i den indre sirkelen på plansjene som skal brukes på neste møte; tiltaksmøtet.

For prosessansvarlige:


Hva kan vi gjøre hos oss?Tiltaksmøte

I dette møtet skal dere komme fram til hva som er gode tiltak i deres arbeidsmiljø. Møtet tar omtrent 1,5 – 2 timer. Se filmen for å få vite mer. For teksting: Trykk CC nederst på filmen.

Prosessansvarlige leder møtet. Start med å se filmen over. Del dere i grupper på 4-6 personer, og gi en plansje til hver gruppe. Ta utgangspunkt i oppsummeringen fra forrige møte, og diskuter hvordan dere kan forbedre hver enkelt faktor hos dere.

Diskuter:

  • Hva er vi gode på? Finn tre bevaringspunkter.
  • Er det noe vi kan bli bedre på? Finn tre forbedringspunkter.
  • Er det enkelte forhold i jobben vi bør ha særlig fokus på?
  • Er det arbeidsoppgaver som kan organiseres annerledes?
  • Er det andre faktorer i vårt arbeidsmiljø vi bør ta tak i – og hvordan?

De prosessansvarlige samler inn plansjene etter møtet.


Veien videreLag en handlingsplan

Ut fra forslagene i tiltaksmøtet setter de prosessansvarlige opp en konkret handlingsplan for hvordan dere skal jobbe videre med arbeidsmiljøet.

Handlingsplanen bør henges opp på veggen eller synliggjøres på annen måte, slik at alle blir minnet om tiltakene hver dag.

Resultatene fra arbeidsprosessen bør også tas videre i de formelle organene for arbeidsmiljø- og HMS-arbeid.

For å lykkes er det viktig å gjøre jobben med arbeidsmiljø til en kontinuerlig prosess med systematisk oppfølging.

Husk at arbeidsmiljø er ferskvare! Sett gjerne tidsfrister eller en konkret dato for et oppfølgende møte litt frem i tid, der dere sammen evaluerer tiltakene dere har kommet frem til.

Lykke til!

For prosessansvarlige:


enbradagpajobb.no bruker informasjonskapsler, også kalt cookies. Du kan lese mer om dette og vår personvernerklæring ved å følge linken.
Informasjonskapsler og personvernerklæring
Jeg forstår