Bilde av renholder vendt bort vasker, vasketralle i forgrunnen.

Renhold

'En bra dag på jobb' skal hjelpe dere som jobber innen renhold til å få bedre arbeidsflyt, mer motivasjon og mindre sykefravær. Bruk verktøyet til å skape et bedre arbeidsmiljø!


Om prosessenSlik bruker dere verktøyet

Opplegget er enkelt. Det starter med at dere på egen hånd ser filmer som berører ulike temaer om deres arbeid. Deretter samles dere til to møter på 1,5 til 2 timer. Basert på alle ansattes innspill kommer dere fram til en konkret handlingsplan.

Det anbefales at leder, tillitsvalgt og verneombud samarbeider om å være prosessansvarlige. De har som oppgave å organisere fellesmøtene: bestille materiell, invitere ansatte og lede møtene. I tillegg skal de lage oppsummeringer fra møtene og sette opp handlingsplanen.


IntroduksjonEn kort film om betydningen av et godt arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø handler om noe mer enn trivsel, det dreier seg om jobben vi gjør: Hvordan vi i fellesskap planlegger, organiserer og gjennomfører arbeidet. Se filmen for å få vite mer. For teksting: Trykk CC nederst på filmen.

ForberedelserHvilke utfordringer er knyttet til arbeidet?

Filmene under beskriver faktorene som i størst grad påvirker arbeidsmiljøet i renholdsbransjen. Forbered dere til statusmøtet ved å se filmene på egen hånd. For teksting: Trykk CC nederst på filmen.

Oppgaver for alle:

Mulighet for faglig utvikling

Muligheter for å bruke og utvikle egne ferdigheter og kompetanse vil for mange være en viktig faktor som skaper mening og motivasjon i jobben.
Muligheter for kompetanseutvikling og læring i arbeidssituasjonen løftes fram som stadig viktigere i en tid hvor kvalifikasjonskravene øker i takt med at de fleste virksomheter er i stadig forandring. Arbeidstakere skal ha mulighet til faglig og personlig utvikling gjennom arbeidet. Dette kan øke evnen til å mestre nye utfordringer, og er nært knyttet til selvbestemmelse i jobben.

Mulighet til å påvirke arbeidet

Mulighet til å påvirke arbeidet handler om grad av selvbestemmelse eller autonomi i jobbsammenheng, for eksempel hvilke muligheter en har til å planlegge hvordan eller når jobben skal utføres. Muligheten til å påvirke egne arbeidsoppgaver er viktig for motivasjon og helse. Derfor er det lurt at ledere og ansatte i fellesskap diskuterer hvordan arbeidet kan organiseres.

Støtte fra leder

Det er viktig at ansatte opplever å bli sett og verdsatt av sin nærmeste leder og at sjefen behandler de ansatte rettferdig og upartisk. Støtte fra leder har en viktig betydning for ansattes helse og trivsel.

Fysisk belastende arbeid

Renholdere har et fysisk tungt arbeid. Det er i utgangspunktet sunt å bruke kroppen og være i bevegelse. Det er når belastningen blir for stor eller for langvarig at det kan være skadelig. Arbeid med hender og spesielt albuer over skulderhøyde øker risiko for skulderplager. Å planlegge hvordan arbeidet utføres ved å benytte tilgjengelige hjelpemidler og rullere på oppgavene er viktig.

Vått arbeid og kontakt med rengjørings- og desinfeksjonsmidler

Renholdere er hyppig i kontakt med vann, ofte i kombinasjon med såpe, rengjøringsmidler, desinfeksjonsmidler og avfettingsmidler. Mange oppgir også at de i stor grad bruker tette hansker. Dette gir økt risiko for arbeidsrelaterte hudplager som tørr, sprukken hud eller kontakteksem og økt risiko for å slutte i jobben.


Andre utfordringer

Monotont arbeid

Monotont arbeid betyr at arbeidet består av gjentatte arbeidsoppgaver slik at en gjør det samme over tid. Kombinert med høyt arbeidstempo og begrensede muligheter for variasjon og pause vil det kunne gi økt risiko for helseplager. Monotont arbeid har en sammenheng med frafall fra arbeidslivet.

Jobbusikkerhet

Jobbusikkerhet er en subjektiv opplevelse av at man har en mindre trygg ansettelse enn man skulle ønske. For mange handler ikke usikkerheten bare om usikkerheten knyttet til nåværende stilling, men også om hvorvidt man ser det som sannsynlig at man kan finne en jobb med tilsvarende innhold og lønn som den man har. Ansatte som opplever jobbusikkerhet rapporterer lavere jobbtilfredshet og lavere grad av tillit og følelse av forpliktelse overfor virksomheten de jobber i.

Alenearbeid

Å arbeide alene kan være en belastning, særlig dersom det skulle skje noe uventet. Det kan bidra til økt fare for ulykker, og det kan påvirke det psykososiale arbeidsmiljøet å være alene med alle avgjørelser og oppgaver. Utfordringene ved ikke å være en del av et kollegialt miljø gir økt risiko for både fysiske og psykiske helseskader.

Vil du vite mer om faktorer i arbeidet? Besøk noa.stami.no - fakta om arbeidsmiljø blant renholdere


Hvordan er det hos oss?Statusmøte

Formålet med dette møtet, som tar 1,5 – 2 timer, er å snakke om hvilke utfordringer som finnes på deres arbeidsplass.

Prosessansvarlige leder møtet. Det kan være lurt at dere igjen ser filmene sammen. Del dere i grupper på 4-6 personer og gi en plansje til hver gruppe. Diskuter hver faktor som er beskrevet i filmene over.

Diskuter:

  • Kjenner vi oss igjen i de utfordringene vi ser i filmene?
  • Hva er de største utfordringene hos oss?
  • Kan vi beskrive noen situasjoner fra egen arbeidshverdag?
  • Er det noen typiske arbeidsoppgaver eller situasjoner som er mer problematiske enn andre?
  • Er det andre ting hos oss som er mer relevante?

Husk at dere ikke skal snakke om hvordan utfordringene løses før i neste møte.

Når statusmøtet er slutt, samler de prosessansvarlige inn alle plansjene. Så lager de en oppsummering, som de skriver inn i den indre sirkelen på plansjene som skal brukes på neste møte; tiltaksmøtet.

For prosessansvarlige:


Hva kan vi gjøre hos oss?Tiltaksmøte

I dette møtet skal dere komme fram til hva som er gode tiltak i deres arbeidsmiljø. Møtet tar omtrent 1,5 – 2 timer. Se filmen for å få vite mer. For teksting: Trykk CC nederst på filmen.Prosessansvarlige leder møtet. Start med å se filmen over. Del dere i grupper på 4-6 personer, og gi en plansje til hver gruppe. Ta utgangspunkt i oppsummeringen fra forrige møte, og diskuter hvordan dere kan forbedre hver enkelt faktor hos dere.

Diskuter:

  • Hva er vi gode på? Finn tre bevaringspunkter.
  • Er det noe vi kan bli bedre på? Finn tre forbedringspunkter.
  • Er det enkelte forhold i jobben vi bør ha særlig fokus på?
  • Er det arbeidsoppgaver som kan organiseres annerledes?
  • Er det andre faktorer i vårt arbeidsmiljø vi bør ta tak i – og hvordan?

De prosessansvarlige samler inn plansjene etter møtet.


Veien videreLag en handlingsplan

Ut fra forslagene i tiltaksmøtet setter de prosessansvarlige opp en konkret handlingsplan for hvordan dere skal jobbe videre med arbeidsmiljøet.

Handlingsplanen bør henges opp på veggen eller synliggjøres på annen måte, slik at alle blir minnet om tiltakene hver dag.

Resultatene fra arbeidsprosessen bør også tas videre i de formelle organene for arbeidsmiljø- og HMS-arbeid.

For å lykkes er det viktig å gjøre jobben med arbeidsmiljø til en kontinuerlig prosess med systematisk oppfølging.

Husk at arbeidsmiljø er ferskvare! Sett gjerne tidsfrister eller en konkret dato for et oppfølgende møte litt frem i tid, der dere sammen evaluerer tiltakene dere har kommet frem til.

Lykke til!

For prosessansvarlige:


enbradagpajobb.no bruker informasjonskapsler, også kalt cookies. Du kan lese mer om dette og vår personvernerklæring ved å følge linken.
Informasjonskapsler og personvernerklæring
Jeg forstår