Hjemmesykepleier på vei ut dør

Hjemmetjenesten

'En bra dag på jobb' skal hjelpe dere som jobber i hjemmetjenesten til å få bedre arbeidsflyt, mer motivasjon og mindre sykefravær. Bruk verktøyet til å skape et bedre arbeidsmiljø! Omtrent 54 000 personer jobber i hjemmetjenesten. De fleste jobber som pleie- omsorgsarbeider eller sykepleier.


Om prosessenSlik bruker dere verktøyet

Opplegget er enkelt. Det starter med at dere på egen hånd ser filmer som berører ulike temaer om deres arbeid. Deretter samles dere til to møter på 1,5 til 2 timer. Basert på alle ansattes innspill kommer dere fram til en konkret handlingsplan.

Det anbefales at leder, tillitsvalgt og verneombud samarbeider om å være prosessansvarlige. De har som oppgave å organisere fellesmøtene: bestille materiell, invitere ansatte og lede møtene. I tillegg skal de lage oppsummeringer fra møtene og sette opp handlingsplanen.


IntroduksjonEn kort film om betydningen av et godt arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø handler om noe mer enn trivsel, det dreier seg om jobben vi gjør: Hvordan vi i fellesskap planlegger, organiserer og gjennomfører arbeidet. Se filmen for å få vite mer. For teksting: Trykk CC nederst på filmen.


ForberedelserHvilke utfordringer er knyttet til arbeidet?

Filmene under beskriver faktorene som i størst grad påvirker arbeidsmiljøet i hjemmetjenesten. Forbered dere til statusmøtet ved å se filmene på egen hånd. For teksting: Trykk CC nederst på filmen.

Oppgaver for alle:

Høye emosjonelle krav

Kontakt med brukere og pårørende er en viktig og givende del av arbeidet, og det å håndtere egne og andres følelser eller takle andre menneskers sorger og gleder er en stor del av hverdagen. Disse kravene er i seg selv ikke noe negativt, men det det å skulle forholde seg til andre menneskers følelser og legge vekk egne følelser kan over tid utgjøre en belastning.

Vanskelige situasjoner med brukere

Yrkesaktive som opplever vold, trusler eller uønsket seksuell oppmerksomhet har høyere risiko for helseplager og intensjoner om å slutte i jobben.

Rollekonflikt

Rollekonflikt kan oppstå når man får motstridende forespørsler fra to eller flere personer, eller opplever manglende ressurser til å løse arbeidsoppgavene. Stor grad av rolleuklarhet og rollekonflikt på jobb gir krevende arbeidsforhold og lite effektive arbeidsprosesser.

Mulighet til å påvirke egne arbeidsoppgaver

Muligheten til å påvirke egne arbeidsoppgaver er viktig for motivasjon og helse. Derfor er det lurt at ledere og ansatte i fellesskap diskuterer hvordan arbeidet kan organiseres.

Fysisk belastende arbeid

Det er i utgangspunktet sunt å bruke kroppen og bevege seg, men det kan oppstå helseplager når belastningen blir for stor eller for ensidig.


Andre utfordringer

Hudkontakt med rengjørings- og desinfeksjonsmidler

Produkter til vasking og desinfeksjon kan ofte ha irriterende, avfettende, allergifremkallende eller etsende virkninger på huden. Dette kan føre til hudplager og hudsykdommer.

Arbeidstid

Arbeidstiden har betydning både for helse, balanse mellom jobb og privatliv og velferd. Skift- og turnusarbeid kan ha påvirkning på søvn og skape forstyrrelser i døgnrytmen.

Kontakt med biologisk materiale

Biologisk materiale er for eksempel blod, spytt, avføring, urin eller brukt medisinsk engangsutstyr. Ved å være i kontakt med dette er man utsatt for mange ulike smittefaktorer.

Vil du vite mer om faktorer i arbeidet? Besøk noa.stami.no - fakta om arbeidsmiljø i hjemmetjenesten


Hvordan er det hos oss?Statusmøte

Formålet med dette møtet, som tar 1,5 – 2 timer, er å snakke om hvilke utfordringer som finnes på deres arbeidsplass.

Prosessansvarlige leder møtet. Det kan være lurt at dere igjen ser filmene sammen. Del dere i grupper på 4-6 personer og gi en plansje til hver gruppe. Diskuter hver faktor som er beskrevet i filmene over.

Diskuter:

  • Kjenner vi oss igjen i de utfordringene vi ser i filmene?
  • Hva er de største utfordringene hos oss?
  • Kan vi beskrive noen situasjoner fra egen arbeidshverdag?
  • Er det noen typiske arbeidsoppgaver eller situasjoner som er mer problematiske enn andre?
  • Er det andre ting hos oss som er mer relevante?

Husk at dere ikke skal snakke om hvordan utfordringene løses før i neste møte.

Når statusmøtet er slutt, samler de prosessansvarlige inn alle plansjene. Så lager de en oppsummering, som de skriver inn i den indre sirkelen på plansjene som skal brukes på neste møte; tiltaksmøtet.

For prosessansvarlige:


Hva kan vi gjøre hos oss?Tiltaksmøte

I dette møtet skal dere komme fram til hva som er gode tiltak i deres arbeidsmiljø. Møtet tar omtrent 1,5 – 2 timer. Se filmen for å få vite mer. For teksting: Trykk CC nederst på filmen.

Prosessansvarlige leder møtet. Start med å se filmen over. Del dere i grupper på 4-6 personer, og gi en plansje til hver gruppe. Ta utgangspunkt i oppsummeringen fra forrige møte, og diskuter hvordan dere kan forbedre hver enkelt faktor hos dere.

Diskuter:

  • Hva er vi gode på? Finn tre bevaringspunkter.
  • Er det noe vi kan bli bedre på? Finn tre forbedringspunkter.
  • Er det enkelte forhold i jobben vi bør ha særlig fokus på?
  • Er det arbeidsoppgaver som kan organiseres annerledes?
  • Er det andre faktorer i vårt arbeidsmiljø vi bør ta tak i – og hvordan?

De prosessansvarlige samler inn plansjene etter møtet.

For prosessansvarlige:


Veien videreLag en handlingsplan

Ut fra forslagene i tiltaksmøtet setter de prosessansvarlige opp en konkret handlingsplan for hvordan dere skal jobbe videre med arbeidsmiljøet.

Handlingsplanen bør henges opp på veggen eller synliggjøres på annen måte, slik at alle blir minnet om tiltakene hver dag.

Resultatene fra arbeidsprosessen bør også tas videre i de formelle organene for arbeidsmiljø- og HMS-arbeid.

For å lykkes er det viktig å gjøre jobben med arbeidsmiljø til en kontinuerlig prosess med systematisk oppfølging.

Husk at arbeidsmiljø er ferskvare! Sett gjerne tidsfrister eller en konkret dato for et oppfølgende møte litt frem i tid, der dere sammen evaluerer tiltakene dere har kommet frem til.

Lykke til!

For prosessansvarlige:


enbradagpajobb.no bruker informasjonskapsler, også kalt cookies. Du kan lese mer om dette og vår personvernerklæring ved å følge linken.
Informasjonskapsler og personvernerklæring
Jeg forstår