Anleggsarbeider

Anlegg

'En bra dag på jobb' skal hjelpe dere som jobber i anleggsbransjen til å få bedre arbeidsflyt, mer motivasjon og mindre sykefravær. Bruk verktøyet til å skape et bedre arbeidsmiljø!


Om prosessenSlik bruker dere verktøyet

Opplegget er enkelt. Det starter med at dere på egen hånd ser filmer som berører ulike temaer om deres arbeid. Deretter samles dere til to møter på 1,5 til 2 timer. Basert på alle ansattes innspill kommer dere fram til en konkret handlingsplan.

Det anbefales at leder, tillitsvalgt og verneombud samarbeider om å være prosessansvarlige. De har som oppgave å organisere fellesmøtene: bestille materiell, invitere ansatte og lede møtene. I tillegg skal de lage oppsummeringer fra møtene og sette opp handlingsplanen.


IntroduksjonEn kort film om betydningen av et godt arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø handler om noe mer enn trivsel, det dreier seg om jobben vi gjør: Hvordan vi i fellesskap planlegger, organiserer og gjennomfører arbeidet. Se filmen for å få vite mer. For teksting: Trykk CC nederst på filmen.


ForberedelserHvilke utfordringer er knyttet til arbeidet?

Filmene under beskriver faktorene som i størst grad påvirker arbeidsmiljøet i anleggsbransjen. Forbered dere til statusmøtet ved å se filmene på egen hånd. For teksting: Trykk CC nederst på filmen.

Oppgaver for alle:

Fysisk belastende arbeid

Manuell håndtering av utstyr, uheldige arbeidsstillinger og tungt fysisk arbeid er eksempler på arbeid som kan gi helseplager.

Puste inn støv og kjemikalier

På relativt kort sikt kan innånding av enkelte stoffer gi luftveisplager og enkelte allergier. På lengre sikt kan dette gi sykdommer som kreft, kols, løsemiddelskade og hjerte-/karsykdommer.

Samarbeid og støtte fra leder

Samarbeid er viktig på anlegg, og da er det avgjørende med god og koordinerende ledelse. Det er viktig at ansatte opplever å bli sett og verdsatt av sin nærmeste leder og at sjefen behandler de ansatte rettferdig og upartisk.

Støy

Sterk støy i anleggsbransjen skyldes lydnivået fra blant annet maskiner, arbeidsoperasjoner og mekaniske verktøy.

Ulykkesrisiko og ensformig arbeid

I anleggsbransjen er det relativt høy risiko for ulykker og arbeidsskader. Det er også en bransje som er preget av repeterende og ensformig arbeid, noe som øker risikoen for ulike typer helseplager.


Andre utfordringer

Lange arbeidsuker, turnus og nattarbeid

Konsekvensene av turnus og lange arbeidstider på kort sikt er søvnrytmeforstyrrelser og økt risiko for arbeidsulykker. På lang sikt kan det føre til psykiske- og fysiske problemer.

Mobbing

Situasjoner der en person over lengre tid utsettes for negativ behandling fra en eller flere på jobben kan føre til økt risiko for psykiske plager og sykefravær.

Hudkontakt med avfettingsmidler og løsemidler

Gjentatt hudkontakt med løsemidler og avfettingsmidler kan føre til irritativ kontakteksem. Hudens beskyttelsesbarriere ødelegges slik at huden blir irritert, rød og sprukken og lettere mottakelig for ytre påvirkning.

Utendørs arbeid i kalde omgivelser

Arbeid i kalde omgivelser kan representere en helserisiko ved å påvirke den kognitive funksjonsevnen og evnen til å gjennomføre sikre arbeidsoperasjoner.

Vil du vite mer om faktorer i arbeidet? Besøk noa.stami.no - fakta om arbeidsmiljø i anleggsbransjen


Hvordan er det hos oss?Statusmøte

Formålet med dette møtet, som tar 1,5 – 2 timer, er å snakke om hvilke utfordringer som finnes på deres arbeidsplass.

Prosessansvarlige leder møtet. Det kan være lurt at dere igjen ser filmene sammen. Del dere i grupper på 4-6 personer og gi en plansje til hver gruppe. Diskuter hver faktor som er beskrevet i filmene over.

Diskuter:

  • Kjenner vi oss igjen i de utfordringene vi ser i filmene?
  • Hva er de største utfordringene hos oss?
  • Kan vi beskrive noen situasjoner fra egen arbeidshverdag?
  • Er det noen typiske arbeidsoppgaver eller situasjoner som er mer problematiske enn andre?
  • Er det andre ting hos oss som er mer relevante?

Husk at dere ikke skal snakke om hvordan utfordringene løses før i neste møte.

Når statusmøtet er slutt, samler de prosessansvarlige inn alle plansjene. Så lager de en oppsummering, som de skriver inn i den indre sirkelen på plansjene som skal brukes på neste møte; tiltaksmøtet.

For prosessansvarlige:


Hva kan vi gjøre hos oss?Tiltaksmøte

I dette møtet skal dere komme fram til hva som er gode tiltak i deres arbeidsmiljø. Møtet tar omtrent 1,5 – 2 timer. Se filmen for å få vite mer. For teksting: Trykk CC nederst på filmen.

Prosessansvarlige leder møtet. Start med å se filmen over. Del dere i grupper på 4-6 personer, og gi en plansje til hver gruppe. Ta utgangspunkt i oppsummeringen fra forrige møte, og diskuter hvordan dere kan forbedre hver enkelt faktor hos dere.

Diskuter:

  • Hva er vi gode på? Finn tre bevaringspunkter.
  • Er det noe vi kan bli bedre på? Finn tre forbedringspunkter.
  • Er det enkelte forhold i jobben vi bør ha særlig fokus på?
  • Er det arbeidsoppgaver som kan organiseres annerledes?
  • Er det andre faktorer i vårt arbeidsmiljø vi bør ta tak i – og hvordan?

De prosessansvarlige samler inn plansjene etter møtet.


Veien videreLag en handlingsplan

Ut fra forslagene i tiltaksmøtet setter de prosessansvarlige opp en konkret handlingsplan for hvordan dere skal jobbe videre med arbeidsmiljøet.

Handlingsplanen bør henges opp på veggen eller synliggjøres på annen måte, slik at alle blir minnet om tiltakene hver dag.

Resultatene fra arbeidsprosessen bør også tas videre i de formelle organene for arbeidsmiljø- og HMS-arbeid.

For å lykkes er det viktig å gjøre jobben med arbeidsmiljø til en kontinuerlig prosess med systematisk oppfølging.

Husk at arbeidsmiljø er ferskvare! Sett gjerne tidsfrister eller en konkret dato for et oppfølgende møte litt frem i tid, der dere sammen evaluerer tiltakene dere har kommet frem til.

Lykke til!

For prosessansvarlige:


enbradagpajobb.no bruker informasjonskapsler, også kalt cookies. Du kan lese mer om dette og vår personvernerklæring ved å følge linken.
Informasjonskapsler og personvernerklæring
Jeg forstår