Renovasjon og gjenvinning

'En bra dag på jobb' skal hjelpe dere som jobber i renovasjon og gjenvinning til å få bedre arbeidsflyt, mer motivasjon og mindre sykefravær. Bruk verktøyet til å skape et bedre arbeidsmiljø!


Om prosessenSlik bruker dere verktøyet

Opplegget er enkelt. Det starter med at dere på egen hånd ser filmer som berører ulike temaer om deres arbeid. Deretter samles dere til to møter på 1,5 til 2 timer. Basert på alle ansattes innspill kommer dere fram til en konkret handlingsplan.

Det anbefales at leder, tillitsvalgt og verneombud samarbeider om å være prosessansvarlige. De har som oppgave å organisere fellesmøtene: bestille materiell, invitere ansatte og lede møtene. I tillegg skal de lage oppsummeringer fra møtene og sette opp handlingsplanen.


IntroduksjonEn kort film om betydningen av et godt arbeidsmiljø

Trivsel er viktig for et godt arbeidsmiljø, men det handler også om noe mer: Om hvordan vi i fellesskap planlegger, organiserer og gjennomfører arbeidet. Se filmen for å få vite mer.


ForberedelserHvilke utfordringer er knyttet til arbeidet?

Filmene under beskriver faktorene som i størst grad påvirker arbeidsmiljøet innen renovasjon og gjenvinning. Forbered dere til statusmøtet ved å se filmene på egen hånd.

Oppgaver for alle:

Innånding av gass, støv og kjemikalier

På kort sikt kan innånding av enkelte stoffer gi luftveisplager og allergiske reaksjoner. På lengre sikt kan dette føre til sykdommer som kols og astma.

Fysisk belastende arbeid

Det er i utgangspunktet sunt å bruke kroppen. Mye av arbeidet innen renovasjon og gjenvinning kan være fysisk tungt og innebære ugunstige arbeidsstillinger. Hvis belastningen blir for stor eller for langvarig kan det føre til muskel- og skjelettlidelser og sykefravær.

Faglige utviklingsmuligheter

Muligheter for å bruke og utvikle egne ferdigheter og kompetanse vil for mange være en viktig faktor som skaper mening og motivasjon i jobben.
Muligheter for kompetanseutvikling og læring i arbeidssituasjonen blir stadig viktigere i en tid hvor kvalifikasjonskravene øker i takt med at de fleste virksomheter er i stadig forandring. Arbeidstakere skal ha mulighet til faglig og personlig utvikling gjennom arbeidet. Dette kan øke evnen til å mestre nye utfordringer, og er nært knyttet til selvbestemmelse i jobben.

Sikkerhetskultur

Organisasjoner med god sikkerhetskultur er preget av evnen til å lære, og de stiller hele tiden spørsmål ved egen praksis og egne samhandlingsmønstre. Det er menneskene som er kjernen i sikkerhetskulturen, hvordan vi snakker sammen og hvordan vi utøver både ledelse og arbeid. Sikkerhet styres ved regler og prosedyrer for arbeidet, kompetanse for å utføre arbeidet sikkert, kultur for å prioritere sikkerhet, og arbeidstider og arbeidsforhold som gjør det mulig for ansatte å fungere godt. 

Samarbeid og kommunikasjon

Ubehagelige konflikter med kolleger eller kunder kan være en påkjenning som kan føre til søvnproblemer og fysiske og psykiske helseproblemer.


Andre utfordringer

Mulighet for feilhandling

Noen ganger kan ansatte oppleve at ens eget eller andre menneskers liv settes i fare dersom man gjør en feil i jobben. Dette kan være psykisk belastende.

Hudkontakt med kjemikalier

I det daglige kan ansatte ha hudkontakt med ulike rengjøringsmidler, løsemidler, avfettingsmidler eller oljer. Dette kan gi hudplager og eksem, og at enkelte stoffer tas opp i blodbanen, noe som kan føre til skade andre steder i kroppen.

Vil du vite mer om faktorer i arbeidet? Besøk noa.stami.no fakta om arbeidsmiljø innen renovasjon og gjenvinning


Hvordan er det hos oss?Statusmøte

Formålet med dette møtet, som tar 1,5 – 2 timer, er å snakke om hvilke utfordringer som finnes på deres arbeidsplass.

Prosessansvarlige leder møtet. Det kan være lurt at dere igjen ser filmene sammen. Del dere i grupper på 4-6 personer og gi en plansje til hver gruppe. Diskuter hver faktor som er beskrevet i filmene over.

Diskuter:

  • Kjenner vi oss igjen i de utfordringene vi ser i filmene?
  • Hva er de største utfordringene hos oss?
  • Kan vi beskrive noen situasjoner fra egen arbeidshverdag?
  • Er det noen typiske arbeidsoppgaver eller situasjoner som er mer problematiske enn andre?
  • Er det andre ting hos oss som er mer relevante?

Husk at dere ikke skal snakke om hvordan utfordringene løses før i neste møte.

Når statusmøtet er slutt, samler de prosessansvarlige inn alle plansjene. Så lager de en oppsummering, som de skriver inn i den indre sirkelen på plansjene som skal brukes i neste møte; tiltaksmøtet.

For prosessansvarlige:


Hva kan vi gjøre hos oss?Tiltaksmøte

I dette møtet skal dere komme fram til hva som er gode tiltak i deres arbeidsmiljø. Møtet tar omtrent 1,5 – 2 timer. Se filmen for å få vite mer. For teksting: Trykk CC nederst på filmen.

Prosessansvarlige leder møtet. Start med å se filmen over. Del dere i grupper på 4-6 personer, og gi en plansje til hver gruppe. Ta utgangspunkt i oppsummeringen fra forrige møte, og diskuter hvordan dere kan forbedre hver enkelt faktor hos dere.

Diskuter:

  • Hva er vi gode på? Finn tre bevaringspunkter.
  • Er det noe vi kan bli bedre på? Finn tre forbedringspunkter.
  • Er det enkelte forhold i jobben vi bør ha særlig fokus på?
  • Er det arbeidsoppgaver som kan organiseres annerledes?
  • Er det andre faktorer i vårt arbeidsmiljø vi bør ta tak i – og hvordan?

De prosessansvarlige samler inn plansjene etter møtet.


Veien videreLag en handlingsplan

Ut fra forslagene i tiltaksmøtet setter de prosessansvarlige opp en konkret handlingsplan for hvordan dere skal jobbe videre med arbeidsmiljøet.

Handlingsplanen bør henges opp på veggen eller synliggjøres på annen måte, slik at alle blir minnet om tiltakene hver dag.

Resultatene fra arbeidsprosessen bør også tas videre i de formelle organene for arbeidsmiljø- og HMS-arbeid.

For å lykkes er det viktig å gjøre jobben med arbeidsmiljø til en kontinuerlig prosess med systematisk oppfølging.

Husk at arbeidsmiljø er ferskvare! Sett gjerne tidsfrister eller en konkret dato for et oppfølgende møte litt frem i tid, der dere sammen evaluerer tiltakene dere har kommet frem til.

Lykke til!

For prosessansvarlige:


enbradagpajobb.no bruker informasjonskapsler, også kalt cookies. Du kan lese mer om dette og vår personvernerklæring ved å følge linken.
Informasjonskapsler og personvernerklæring
Jeg forstår