Todelt bilde, med utsikt gjennom et vindu med gitter foran, og person med politiuniform.

Politi, vekter og kriminalomsorg

'En bra dag på jobb' skal hjelpe dere som jobber i bransjen politi, vekter eller i kriminalomsorgen til å få bedre arbeidsflyt, mer motivasjon og lavere sykefravær. Bruk verktøyet til å skape et godt arbeidsmiljø!


Om prosessenSlik bruker dere verktøyet

Opplegget er enkelt. Det starter med at dere på egen hånd ser filmer som berører ulike temaer om deres arbeid. Deretter samles ledere og ansatte til to fellesmøter på 1,5 til 2 timer. Basert på innspillene i møtene kommer dere fram til en konkret handlingsplan.

Det anbefales at leder, tillitsvalgt og verneombud samarbeider om å være prosessansvarlige. De har som oppgave å organisere fellesmøtene: bestille materiell, invitere ansatte og lede møtene.
I tillegg skal de lage oppsummeringer fra møtene og bli enige om hva som skal stå i handlingsplanen.


IntroduksjonEn kort film om betydningen av arbeidsmiljø

Trivsel er viktig for et godt arbeidsmiljø, men det handler også om noe mer: Om hvordan vi i fellesskap planlegger, organiserer og gjennomfører arbeidet. Se filmen for å få vite mer.


ForberedelserHvilke utfordringer er knyttet til arbeidet?

Filmene under beskriver faktorene som i størst grad påvirker arbeidsmiljøet i bransjen politi, vekter og kriminalomsorg. Forbered dere til statusmøtet ved å se filmene på egen hånd.

Oppgaver for alle:

Omorganisering og nedbemanning

Endring, omorganisering og nye oppgaver er en del av hverdagen i arbeidslivet. Endring kan være både bra og nødvendig, men kan også være utfordrende for noen. At ledere er bevisste sitt ansvar med å gi god informasjon, inkludere og gi støtte til de ansatte er viktig for å lykkes i endringsprosesser.

Høye emosjonelle krav

Møter med mennesker er en viktig og givende del av arbeidet. Samtidig kan det å forholde seg til andre menneskers følelser bli en påkjenning.

Ugunstig arbeidstid

Mange ansatte innen politi, vakt og kriminalomsorg arbeider etter forskjellige ordninger, og dette viktige samfunnsoppdraget krever at noen ansatte må jobbe til andre tider enn i en vanlig kontorjobb.

Rollekonflikt

Rollekonflikt kan oppstå når man får motstridende forespørsler fra to eller flere personer, eller opplever manglende ressurser til å løse arbeidsoppgavene. Stor grad av rolleuklarhet og rollekonflikt på jobb gir krevende arbeidsforhold og lite effektive arbeidsprosesser.

Vold, trusler og uønsket seksuell oppmerksomhet

Vold eller trusler om vold kan dreie seg om slag, spark, dytting, lugging eller andre fysiske angrep med ulik alvorlighetsgrad. Selv om enkelte episoder objektivt sett er mer alvorlig enn andre episoder, så vil den subjektive opplevelsen ha betydning for hvorvidt en person opplever negative helsekonsekvenser på kort eller lang sikt.


Andre utfordringer

Mulighet til å påvirke arbeidet

Hvordan arbeidet organiseres og oppgavene fordeles bør diskuteres i fellesskap. Dette øker muligheten for at hver ansatt får større variasjon i arbeidsoppgaver og en arbeidstid tilpasset sin livssituasjon.

Innånding av gass, støv eller kjemikalier

Eksos fra kjøretøy og trafikk, passiv røyking eller gass og damp fra kjemiske produkter kan gi luftveisplager. På lenge sikt kan det blant annet bidra til å utvikle kols og hjerte- og karsykdommer.

Vil du vite mer om faktorer i arbeidet? Besøk noa.stami.no fakta om arbeidsmiljø for politi, vekter og kriminalomsorg


Hvordan er det hos oss?Statusmøte

Formålet med dette møtet, som tar 1,5 – 2 timer, er å snakke om hvilke utfordringer som finnes på deres arbeidsplass.

Prosessansvarlige leder møtet. Det kan være lurt at dere igjen ser filmene sammen. Del dere i grupper på 4-6 personer og gi en plansje til hver gruppe. Diskuter hver faktor som er beskrevet i filmene over.

Diskuter:

  • Kjenner vi oss igjen i de utfordringene vi ser i filmene?
  • Hva er de største utfordringene hos oss?
  • Kan vi beskrive noen situasjoner fra egen arbeidshverdag?
  • Er det noen typiske arbeidsoppgaver eller situasjoner som er mer problematiske enn andre?
  • Er det andre ting hos oss som er mer relevante?

Husk at dere ikke skal snakke om hvordan utfordringene løses før i neste møte.

Når statusmøtet er slutt, samler de prosessansvarlige inn alle plansjene. Så lager de en oppsummering, som de skriver inn i den indre sirkelen på plansjene som skal brukes i neste møte; tiltaksmøtet.

For prosessansvarlige:


Hva kan vi gjøre hos oss?Tiltaksmøte

I dette møtet skal dere komme fram til hva som er gode tiltak i deres arbeidsmiljø. Møtet tar omtrent 1,5 – 2 timer. Se filmen for å få vite mer. For teksting: Trykk CC nederst på filmen.

Prosessansvarlige leder møtet. Start med å se filmen over. Del dere i grupper på 4-6 personer, og gi en plansje til hver gruppe. Ta utgangspunkt i oppsummeringen fra forrige møte, og diskuter hvordan dere kan forbedre hver enkelt faktor hos dere.

Diskuter:

  • Hva er vi gode på? Finn tre bevaringspunkter.
  • Er det noe vi kan bli bedre på? Finn tre forbedringspunkter.
  • Er det enkelte forhold i jobben vi bør ha særlig fokus på?
  • Er det arbeidsoppgaver som kan organiseres annerledes?
  • Er det andre faktorer i vårt arbeidsmiljø vi bør ta tak i – og hvordan?

De prosessansvarlige samler inn plansjene etter møtet.


Veien videreLag en handlingsplan

Ut fra forslagene i tiltaksmøtet setter de prosessansvarlige opp en konkret handlingsplan for hvordan dere skal jobbe videre med arbeidsmiljøet.

Handlingsplanen bør henges opp på veggen eller synliggjøres på annen måte, slik at alle blir minnet om tiltakene hver dag.

Resultatene fra arbeidsprosessen bør også tas videre i de formelle organene for arbeidsmiljø- og HMS-arbeid.

For å lykkes er det viktig å gjøre jobben med arbeidsmiljø til en kontinuerlig prosess med systematisk oppfølging.

Husk at arbeidsmiljø er ferskvare! Sett gjerne tidsfrister eller en konkret dato for et oppfølgende møte litt frem i tid, der dere sammen evaluerer tiltakene dere har kommet frem til.

Lykke til!

For prosessansvarlige:


enbradagpajobb.no bruker informasjonskapsler, også kalt cookies. Du kan lese mer om dette og vår personvernerklæring ved å følge linken.
Informasjonskapsler og personvernerklæring
Jeg forstår