Bilde fra anleggsplass.

Leverandørindustrien til petroleumsnæringen

'En bra dag på jobb' skal hjelpe dere som jobber i leverandørindustrien til petroleumsnæringen til å få bedre arbeidsflyt, mer motivasjon og mindre sykefravær. Bruk verktøyet til å skape et bedre arbeidsmiljø!


Om prosessenSlik bruker dere verktøyet

Opplegget er enkelt. Det starter med at dere på egen hånd ser filmer som berører ulike temaer om deres arbeid. Deretter samles dere til to møter på 1,5 til 2 timer. Basert på alle ansattes innspill kommer dere fram til en konkret handlingsplan.

Det anbefales at leder, tillitsvalgt og verneombud samarbeider om å være prosessansvarlige. De har som oppgave å organisere fellesmøtene: bestille materiell, invitere ansatte og lede møtene. I tillegg skal de lage oppsummeringer fra møtene og sette opp handlingsplanen.


IntroduksjonEn kort film om betydningen av et godt arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø handler om noe mer enn trivsel, det dreier seg om jobben vi gjør: Hvordan vi i fellesskap planlegger, organiserer og gjennomfører arbeidet. Se filmen for å få vite mer. For teksting: Trykk CC nederst på filmen.


ForberedelserHvilke utfordringer er knyttet til arbeidet?

Filmene under beskriver faktorene som i størst grad påvirker arbeidsmiljøet i anleggsbransjen. Forbered dere til statusmøtet ved å se filmene på egen hånd. For teksting: Trykk CC nederst på filmen.

Oppgaver for alle:

Omstilling og endring

Leverandørindustrien er preget av omstilling og endring. Det kan innebære endrede arbeidsoppgaver og arbeidsmåter, endringer i organisasjonens struktur eller bemanningssituasjon. Endring kan være bra og nødvendig, men kan føre til økte krav og en opplevelse av lite kontroll. For å bidra til at endringer oppleves positivt er det viktig å skape forutsigbarhet gjennom informasjon og involvering.

Sikkerhetskultur

Helse-, miljø- og sikkerhets-standarden i leverandørindustrien er gjennomgående høy. Organisasjoner med god sikkerhetskultur er preget av evnen til å lære, og de stiller hele tiden spørsmål ved egen praksis og egne samhandlingsmønstre. Det er menneskene som er kjernen i sikkerhetskulturen, hvordan vi snakker sammen og hvordan vi utøver både ledelse og arbeid.

Støttende leder

Mange i leverandørindustrien opplever å ikke jobbe på samme sted som lederen sin, og dette kan oppleves som utfordrende. Det er viktig at ansatte opplever å bli sett av sin nærmeste leder og at arbeidet blir verdsatt, at en får hjelp og støtte om en trenger det.

Den fysiske arbeidsplassen

Den fysiske arbeidsplassen i leverandørindustrien er svært variert. Yrkesgrupper i bransjen er utsatt for ulike eksponeringer, men noen forhold som for eksempel støy, tunge løft og ubekvemme arbeidsstillinger er felles for mange. Høy belastning over tid eller ensidige arbeidsoppgaver kan føre til muskel- og skjelettplager. For å forebygge plager er det viktig med nok hvile, restitusjon og rullering av arbeidsoppgaver.

Kjemikalier, støv og partikler

Innånding av partikler og stoffer som ulike typer støv, røyk, gasser og damp kan gi opphav til luftveislidelser og sykdom. For å forebygge plager og sykdom er det viktig å kartlegge hvilke kjemiske eksponeringer ansatte kan bli utsatt for og minimere bruken av farlige stoffer. Det er også viktig med god opplæring i bruk av verneutstyr og at det blir vedlikeholdt.


Andre utfordringer

Arbeidstid

Mange i leverandørindustrien jobber skift. På kort sikt kan det føre til søvnforstyrrelser og økt risiko for arbeidsulykker. På lengre sikt kan det føre til en økt risiko for hjerte-karsykdommer, diabetes, overvekt og enkelte former for kreft. Arbeidstiden kan også ha betydning for balansen mellom jobb og privatliv. Det er viktig å vurdere om skiftordningen muliggjør tilstrekkelig søvn og hvile mellom skiftene, tilstrekkelig med pauser, og at skiftene ikke er for lange.

Ubalanse mellom innsats og belønning

Denne type ubalanse handler om hvorvidt man opplever å få fortjent respekt og anerkjennelse for den jobben man gjør. Det kan også oppleves som en ubalanse mellom størrelsen på lønn og innsatsen man legger ned i arbeidet.

Høye krav og lav jobbkontroll

Høye krav i jobbsammenheng kan være motiverende. Men det er viktig at man har de ressursene som skal til for å kunne møte disse kravene. Lite mulighet til å påvirke arbeidet og lav jobbkontroll kan være belastende dersom ansatte blir utsatt for høye krav, i kombinasjon med at en i liten grad har mulighet til å påvirke tempo og innhold. Dette kan øke risikoen for helseplager som blant annet hjerte- og karsykdom og psykiske plager, og bidra til økt og sykefravær og frafall.

Tidspress

Høyt arbeidstempo og korte leveringsfrister kan føre til en opplevelse av tidspress, som igjen kan utgjøre en sikkerhetsrisiko. Det er viktig å ha tid til å planlegge og organisere arbeidsoppgavene slik at sikkerheten ivaretas.

Vil du vite mer om faktorer i arbeidet? Besøk noa.stami.no


Hvordan er det hos oss?Statusmøte

Formålet med dette møtet, som tar 1,5 – 2 timer, er å snakke om hvilke utfordringer som finnes på deres arbeidsplass.

Prosessansvarlige leder møtet. Det kan være lurt at dere igjen ser filmene sammen. Del dere i grupper på 4-6 personer og gi en plansje til hver gruppe. Diskuter hver faktor som er beskrevet i filmene over.

Diskuter:

  • Kjenner vi oss igjen i de utfordringene vi ser i filmene?
  • Hva er de største utfordringene hos oss?
  • Kan vi beskrive noen situasjoner fra egen arbeidshverdag?
  • Er det noen typiske arbeidsoppgaver eller situasjoner som er mer problematiske enn andre?
  • Er det andre ting hos oss som er mer relevante?

Husk at dere ikke skal snakke om hvordan utfordringene løses før i neste møte.

Når statusmøtet er slutt, samler de prosessansvarlige inn alle plansjene. Så lager de en oppsummering, som de skriver inn i den indre sirkelen på plansjene som skal brukes på neste møte; tiltaksmøtet.


Hva kan vi gjøre hos oss?Tiltaksmøte

I dette møtet skal dere komme fram til hva som er gode tiltak i deres arbeidsmiljø. Møtet tar omtrent 1,5 – 2 timer. Se filmen for å få vite mer. For teksting: Trykk CC nederst på filmen.

Prosessansvarlige leder møtet. Start med å se filmen over. Del dere i grupper på 4-6 personer, og gi en plansje til hver gruppe. Ta utgangspunkt i oppsummeringen fra forrige møte, og diskuter hvordan dere kan forbedre hver enkelt faktor hos dere.

Diskuter:

  • Hva er vi gode på? Finn tre bevaringspunkter.
  • Er det noe vi kan bli bedre på? Finn tre forbedringspunkter.
  • Er det enkelte forhold i jobben vi bør ha særlig fokus på?
  • Er det arbeidsoppgaver som kan organiseres annerledes?
  • Er det andre faktorer i vårt arbeidsmiljø vi bør ta tak i – og hvordan?

De prosessansvarlige samler inn plansjene etter møtet.


Veien videreLag en handlingsplan

Ut fra forslagene i tiltaksmøtet setter de prosessansvarlige opp en konkret handlingsplan for hvordan dere skal jobbe videre med arbeidsmiljøet.

Handlingsplanen bør henges opp på veggen eller synliggjøres på annen måte, slik at alle blir minnet om tiltakene hver dag.

Resultatene fra arbeidsprosessen bør også tas videre i de formelle organene for arbeidsmiljø- og HMS-arbeid.

For å lykkes er det viktig å gjøre jobben med arbeidsmiljø til en kontinuerlig prosess med systematisk oppfølging.

Husk at arbeidsmiljø er ferskvare! Sett gjerne tidsfrister eller en konkret dato for et oppfølgende møte litt frem i tid, der dere sammen evaluerer tiltakene dere har kommet frem til.

Lykke til!

For prosessansvarlige:


enbradagpajobb.no bruker informasjonskapsler, også kalt cookies. Du kan lese mer om dette og vår personvernerklæring ved å følge linken.
Informasjonskapsler og personvernerklæring
Jeg forstår