Godstransport

'En bra dag på jobb' skal hjelpe dere som jobber i godstransportbransjen til å få bedre arbeidsflyt, mer motivasjon og mindre sykefravær. Bruk verktøyet til å skape et bedre arbeidsmiljø!


Om prosessenSlik bruker dere verktøyet

Opplegget er enkelt. Det starter med at dere på egen hånd ser filmer som berører ulike temaer om deres arbeid. Deretter samles dere til to møter på 1,5 til 2 timer. Basert på alle ansattes innspill kommer dere fram til en konkret handlingsplan.

Det anbefales at leder, tillitsvalgt og verneombud samarbeider om å være prosessansvarlige. De har som oppgave å organisere fellesmøtene: bestille materiell, invitere ansatte og lede møtene. I tillegg skal de lage oppsummeringer fra møtene og sette opp handlingsplanen.


IntroduksjonEn kort film om betydningen av et godt arbeidsmiljø

Trivsel er viktig for et godt arbeidsmiljø, men det handler også om noe mer: Om hvordan vi i fellesskap planlegger, organiserer og gjennomfører arbeidet. Se filmen for å få vite mer.


ForberedelserHvilke utfordringer er knyttet til arbeidet?

Filmene under beskriver faktorene som i størst grad påvirker arbeidsmiljøet innen godstransport. Forbered dere til statusmøtet ved å se filmene på egen hånd.

Oppgaver for alle:

Jobbusikkerhet og nedbemanning

Omstillinger og endringer kan føre til endrede arbeidsoppgaver og arbeidsmåter, endringer i organisasjonens struktur eller bemanningssituasjon. Endring kan være bra og nødvendig, men kan føre til økte krav og en opplevelse av lite kontroll. Forutsigbarhet gjennom informasjon og involvering bidrar til at ansatte opplever endringer mer positivt.

Ugunstig arbeidstid

Innen godstransport jobber flere på ukurante tider. De viktigste negative konsekvensene av skift- og nattarbeid på kort sikt er søvnforstyrrelser og økt risiko for arbeidsulykker.

Ensformig arbeid

Å sitte store deler av dagen kan være en belastning. Monotont og ensformig arbeid øker risiko for ryggsmerter. Å gjøre det samme time etter time kan også gå ut over oppmerksomheten.

Støtte fra leder

Mange innen godstransport jobber ikke på samme sted som lederen sin, og flere opplever det som utfordrende. Det er viktig at ansatte opplever å bli sett av sin nærmeste leder, at arbeidet blir verdsatt, og at en får hjelp og støtte om en trenger det.

Den fysiske arbeidsplassen

Støy og vibrasjoner innen godstransport kommer blant annet fra kjøretøy, arbeidsoperasjoner og motorer. Mye støy på arbeidsplassen kan føre til økt risiko for gradvis eller umiddelbar nedsatt hørsel og øresus. Det å puste inn gass, støv og kjemikalier er også en utfordring, og kan medføre økt risiko for å utvikle luftveisplager.


Andre utfordringer

Fysisk belastende arbeid

Det er i utgangspunktet sunt å bruke kroppen. Likevel kan løft, forflytning og manøvrering av varer, gods og tunge gjenstander være belastende. Det kan knyttes opp mot muskel- og skjelettlidelser, som er den største bidragsyteren til tapte dagsverk i form av sykefravær.

Puste inn støv, røyk eller eksos

Helseskadelige kjemikalier, støv, røyk og gasser kan utløse eller forverre luftveisplager når de pustes inn, og på lengre sikt forårsake sykdommer som kols, astma, hjerte- og karsykdommer, nevrologiske skader og enkelte krefttyper.

Vil du vite mer om faktorer i arbeidet? Besøk noa.stami.no fakta om arbeidsmiljø innen godstransport


Hvordan er det hos oss?Statusmøte

Formålet med dette møtet, som tar 1,5 – 2 timer, er å snakke om hvilke utfordringer som finnes på deres arbeidsplass.

Prosessansvarlige leder møtet. Det kan være lurt at dere igjen ser filmene sammen. Del dere i grupper på 4-6 personer og gi en plansje til hver gruppe. Diskuter hver faktor som er beskrevet i filmene over.

Diskuter:

  • Kjenner vi oss igjen i de utfordringene vi ser i filmene?
  • Hva er de største utfordringene hos oss?
  • Kan vi beskrive noen situasjoner fra egen arbeidshverdag?
  • Er det noen typiske arbeidsoppgaver eller situasjoner som er mer problematiske enn andre?
  • Er det andre ting hos oss som er mer relevante?

Husk at dere ikke skal snakke om hvordan utfordringene løses før i neste møte.

Når statusmøtet er slutt, samler de prosessansvarlige inn alle plansjene. Så lager de en oppsummering, som de skriver inn i den indre sirkelen på plansjene som skal brukes på neste møte; tiltaksmøtet.

For prosessansvarlige:


Hva kan vi gjøre hos oss?Tiltaksmøte

I dette møtet skal dere komme fram til hva som er gode tiltak i deres arbeidsmiljø. Møtet tar omtrent 1,5 – 2 timer. Se filmen for å få vite mer. For teksting: Trykk CC nederst på filmen.

Prosessansvarlige leder møtet. Start med å se filmen over. Del dere i grupper på 4-6 personer, og gi en plansje til hver gruppe. Ta utgangspunkt i oppsummeringen fra forrige møte, og diskuter hvordan dere kan forbedre hver enkelt faktor hos dere.

Diskuter:

  • Hva er vi gode på? Finn tre bevaringspunkter.
  • Er det noe vi kan bli bedre på? Finn tre forbedringspunkter.
  • Er det enkelte forhold i jobben vi bør ha særlig fokus på?
  • Er det arbeidsoppgaver som kan organiseres annerledes?
  • Er det andre faktorer i vårt arbeidsmiljø vi bør ta tak i – og hvordan?

De prosessansvarlige samler inn plansjene etter møtet.


Veien videreLag en handlingsplan

Ut fra forslagene i tiltaksmøtet setter de prosessansvarlige opp en konkret handlingsplan for hvordan dere skal jobbe videre med arbeidsmiljøet.

Handlingsplanen bør henges opp på veggen eller synliggjøres på annen måte, slik at alle blir minnet om tiltakene hver dag.

Resultatene fra arbeidsprosessen bør også tas videre i de formelle organene for arbeidsmiljø- og HMS-arbeid.

For å lykkes er det viktig å gjøre jobben med arbeidsmiljø til en kontinuerlig prosess med systematisk oppfølging.

Husk at arbeidsmiljø er ferskvare! Sett gjerne tidsfrister eller en konkret dato for et oppfølgende møte litt frem i tid, der dere sammen evaluerer tiltakene dere har kommet frem til.

Lykke til!

For prosessansvarlige:


enbradagpajobb.no bruker informasjonskapsler, også kalt cookies. Du kan lese mer om dette og vår personvernerklæring ved å følge linken.
Informasjonskapsler og personvernerklæring
Jeg forstår