Bilde av bilverkstedsmiljø, mekaniker og bil med åpent panser

Bilbransjen

'En bra dag på jobb' skal hjelpe dere som jobber i bilbransjen til å få bedre arbeidsflyt, mer motivasjon og mindre sykefravær. Bruk verktøyet til å skape et bedre arbeidsmiljø!


Om prosessenSlik bruker dere verktøyet

Opplegget er enkelt. Det starter med at dere på egen hånd ser filmer som berører ulike temaer om deres arbeid. Deretter samles ledere og ansatte til to fellesmøter på 1,5 til 2 timer. Basert på innspillene i møtene kommer dere fram til en konkret handlingsplan.

Det anbefales at leder, tillitsvalgt og verneombud samarbeider om å være prosessansvarlige. De har som oppgave å organisere fellesmøtene: bestille materiell, invitere ansatte og lede møtene.
I tillegg skal de lage oppsummeringer fra møtene og bli enige om hva som skal stå i handlingsplanen.


IntroduksjonEn kort film om betydningen av et godt arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø handler om noe mer enn trivsel, det dreier seg om jobben vi gjør: Hvordan vi i fellesskap planlegger, organiserer og gjennomfører arbeidet. Se filmen for å få vite mer. For teksting: Trykk CC nederst på filmen.


ForberedelserHvilke utfordringer er knyttet til arbeidet?

Filmene under beskriver faktorene som i størst grad påvirker arbeidsmiljøet i bilbransjen. Forbered dere til statusmøtet ved å se filmene på egen hånd. For teksting: Trykk CC nederst på filmen.

Oppgaver for alle:

Fysisk belastende arbeid

Det er i utgangspunktet sunt å bruke kroppen. Mye av arbeidet i bilbransjen kan være tungt fysisk, innebære ugunstige arbeidsstillinger og ansatte er utsatt for vibrasjoner. Hvis belastningen blir for stor eller for langvarig kan det føre til muskel- og skjelettlidelser og sykefravær.

Støy

Støy i bilbransjen henger sammen med lyd fra blant annet mekaniske verktøy, maskiner og ulike arbeidsoperasjoner. Mye støy på arbeidsplassen kan føre til økt risiko for gradvis eller umiddelbar nedsatt hørsel og øresus, avhengig av lydtrykknivå og tiden man utsettes for støy. 

Kjemikalier

I bilbransjen utsettes man for kjemikalier på flere måter, både ved å puste det inn og å få det på huden. Kjemikalier på huden gir økt risiko for hudplager og eksem. Enkelte stoffer kan tas opp i blodbanen og føre til skade andre steder i kroppen. På kort sikt kan enkelte stoffer man puster inn gi luftveisplager. På lengre sikt, gjerne flere tiår, kan dette gi sykdommer som kreft, kols, løsemiddelskade og hjerte- og karsykdommer. 

Samarbeid og sosial støtte

Sosial støtte, en god tone og godt samarbeid er viktig på en arbeidsplass både for trivsel og produktivitet. Ansatte som utsettes for negativ sosial adferd, som for eksempel mobbing og trakassering, har økt risiko både fysiske og psykiske helseproblemer, søvnproblemer og sykefravær. Det er viktig at man er bevisst på omgangstone og hvordan man snakker til hverandre. Alle har et ansvar for dette, men leder har et særskilt ansvar for å legge til rette for positive omgangsformer.

Omstilling og endring

Bilbransjen er i rask utvikling både strukturelt og teknologisk. Dette fører til endrede arbeidsoppgaver og stort behov for kompetanseutvikling. Oppkjøp og sammenslåing av virksomheter kan skape jobbusikkerhet og usikkerhet for hva fremtiden vil bringe for arbeidsmiljøet, hvordan vi planlegger, organiserer og gjennomfører arbeidet.


Andre utfordringer

Lange arbeidsuker

Konsekvensene av turnus og lange arbeidstider på kort sikt er søvnforstyrrelser og økt risiko for arbeidsulykker. På lang sikt er kan det føre til psykiske- og fysiske problemer.

Rollekonflikt

Rollekonflikt kan oppstå når man får motstridende forespørsler fra to eller flere personer, eller opplever manglende ressurser til å løse arbeidsoppgavene.

Jobbkrav forstyrrer privatlivet

Balansen mellom jobb og privatlivet har betydning for om man trives og er fornøyd med livet. En opplevd ubalanse kan skyldes at man jobber lange dager, at man bruker mye tid på å tenke på jobben utenfor arbeidstid, eller at arbeidet tar så mye av overskuddet at man ikke orker å gjøre ting i fritiden. Det er en mulig sammenheng mellom jobb-familie-konflikt og økt risiko for dårlig psykisk helse, dårligere selvrapportert helse, og søvnproblemer.

Støtte fra leder

Det er viktig at ansatte opplever å bli sett av sin nærmeste leder: At arbeidsresultatene blir verdsatt, at man får hjelp om man trenger det og at sjefen behandler de ansatte rettferdig og upartisk.

Høye krav - lav kontroll

Høye jobbkrav og lav jobbkontroll øker risikoen for hjerte- og karsykdommer, mentale helseplager og sykefravær. Å sørge for moderat høye krav og utfordringer, kombinert med varierte arbeidsoppgaver og innflytelse på arbeidshverdagen vil bidra til vekst og utvikling.

Vil du vite mer om faktorer i arbeidet? Besøk noa.stami.no - fakta om arbeidsmiljø i bilbransjen


Hvordan er det hos oss?Statusmøte

Formålet med dette møtet, som tar 1,5 – 2 timer, er å snakke om hvilke utfordringer som finnes på deres arbeidsplass.

Prosessansvarlige leder møtet. Det kan være lurt at dere igjen ser filmene sammen. Del dere i grupper på 4-6 personer og gi en plansje til hver gruppe. Diskuter hver faktor som er beskrevet i filmene over.

Diskuter:

  • Kjenner vi oss igjen i de utfordringene vi ser i filmene?
  • Hva er de største utfordringene hos oss?
  • Kan vi beskrive noen situasjoner fra egen arbeidshverdag?
  • Er det noen typiske arbeidsoppgaver eller situasjoner som er mer problematiske enn andre?
  • Er det andre ting hos oss som er mer relevante?

Husk at dere ikke skal snakke om hvordan utfordringene løses før i neste møte.

Når statusmøtet er slutt, samler de prosessansvarlige inn alle plansjene. Så lager de en oppsummering, som de skriver inn i den indre sirkelen på plansjene som skal brukes på neste møte; tiltaksmøtet.

For prosessansvarlige:


Hva kan vi gjøre hos oss?Tiltaksmøte

I dette møtet skal dere komme fram til hva som er gode tiltak i deres arbeidsmiljø. Møtet tar omtrent 1,5 – 2 timer. Se filmen for å få vite mer. For teksting: Trykk CC nederst på filmen.

Prosessansvarlige leder møtet. Start med å se filmen over. Del dere i grupper på 4-6 personer, og gi en plansje til hver gruppe. Ta utgangspunkt i oppsummeringen fra forrige møte, og diskuter hvordan dere kan forbedre hver enkelt faktor hos dere.

Diskuter:

  • Hva er vi gode på? Finn tre bevaringspunkter.
  • Er det noe vi kan bli bedre på? Finn tre forbedringspunkter.
  • Er det enkelte forhold i jobben vi bør ha særlig fokus på?
  • Er det arbeidsoppgaver som kan organiseres annerledes?
  • Er det andre faktorer i vårt arbeidsmiljø vi bør ta tak i – og hvordan?

De prosessansvarlige samler inn plansjene etter møtet.


Veien videreLag en handlingsplan

Ut fra forslagene i tiltaksmøtet setter de prosessansvarlige opp en konkret handlingsplan for hvordan dere skal jobbe videre med arbeidsmiljøet.

Handlingsplanen bør henges opp på veggen eller synliggjøres på annen måte, slik at alle blir minnet om tiltakene hver dag.

Resultatene fra arbeidsprosessen bør også tas videre i de formelle organene for arbeidsmiljø- og HMS-arbeid.

For å lykkes er det viktig å gjøre jobben med arbeidsmiljø til en kontinuerlig prosess med systematisk oppfølging.

Husk at arbeidsmiljø er ferskvare! Sett gjerne tidsfrister eller en konkret dato for et oppfølgende møte litt frem i tid, der dere sammen evaluerer tiltakene dere har kommet frem til.

Lykke til!

For prosessansvarlige:


enbradagpajobb.no bruker informasjonskapsler, også kalt cookies. Du kan lese mer om dette og vår personvernerklæring ved å følge linken.
Informasjonskapsler og personvernerklæring
Jeg forstår