Bilde av butikkmedarbeider ved fruktdisk.

Varehandel

'En bra dag på jobb' skal hjelpe dere som jobber i varehandel til å få bedre arbeidsflyt, mer motivasjon og mindre sykefravær. Bruk verktøyet til å skape et bedre arbeidsmiljø!


Om prosessen

‘En bra dag på jobb’ er enkelt å ta i bruk. Prosessen tar utgangspunkt i filmer  som berører ulike temaer om deres arbeid. Alle ansatte ser først filmene på egenhånd, deretter samles ledere og ansatte til to fellesmøter på 1,5 til 2 timer. Basert på innspillene i møtene kommer dere fram til en konkret handlingsplan.

Det anbefales at leder, tillitsvalgt og verneombud samarbeider om å være prosessansvarlige. De har som oppgave å organisere fellesmøtene: bestille materiell, invitere ansatte og lede møtene.
I tillegg skal de lage oppsummeringer fra møtene og bli enige om hva som skal stå i handlingsplanen.


IntroduksjonEn kort film om betydningen av et godt arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø handler om arbeidet!

Arbeidsmiljø handler om noe mer enn trivsel, det dreier seg om jobben vi gjør. Hvordan vi i fellesskap planlegger, organiserer og gjennomfører arbeidet. Se filmen for å få vite mer. For teksting: Trykk CC nederst på filmen.


ForberedelserHvilke utfordringer er knyttet til arbeidet?

Filmene under beskriver faktorene som i størst grad påvirker arbeidsmiljøet i varehandelen. Forbered dere til statusmøtet ved å se filmene på egen hånd. For teksting: Trykk CC nederst på filmen.

Oppgaver for alle:

Muligheter for faglig utvikling

Arbeidstakere skal ha mulighet til faglig og personlig utvikling gjennom arbeidet. Dette kan øke evnen til å mestre nye utfordringer, og er nært knyttet til selvbestemmelse i jobben.

Vanskelige kundesituasjoner

I møte med kunder kan en havne i utfordrende situasjoner hvor en som ansatt blir utsatt for trusler, vold eller uønsket seksuell oppmerksomhet. Det er viktig å ha prosedyrer og rutiner for å forebygge slike situasjoner og for å ivareta ansatte som har opplevd ubehagelige situasjoner.

Arbeidstid

Åpningstidene i varehandelen utvides og bransjen er avhengig av at ansatte jobber utenfor ordinær arbeidstid. Arbeidstiden har betydning både for helse, balanse mellom jobb og privatliv og velferd. Skift- og turnusarbeid kan ha påvirkning på søvn og skape forstyrrelser i døgnrytmen.

Fysisk belastende arbeid

Det er i utgangspunktet sunt å bruke kroppen, men når belastningen blir for stor kan det skape utfordringer. I varehandel er det mye tunge løft, i tillegg utføres mye av arbeidet stående og gående. Å planlegge hvordan arbeidet utføres ved å benytte tilgjengelige hjelpemidler og rullere på oppgavene er viktig.

Mulighet til å påvirke arbeidsoppgavene

Muligheten til å påvirke egne arbeidsoppgaver er viktig for motivasjon og helse. Derfor er det lurt at ledere og ansatte i fellesskap diskuterer forbedringer i organiseringen av arbeidet.


Andre utfordringer

Jobbkrav forstyrrer privatlivet

Opplevelsen av en ubalanse mellom jobb og privatliv er mer utbredt i yrkesgrupper som kjennetegnes av lange arbeidsuker og arbeidstid på tidspunkt som ikke er lett å forene med hjemme- og familieliv.

Rollekonflikt

Rollekonflikt kan oppstå når man får motstridende forespørsler fra to eller flere personer, eller opplever manglende ressurser for å løse arbeidsoppgavene.

Høye emosjonelle krav

Kundekontakt er en viktig og givende del av arbeidet, samtidig kan det å forholde seg til andre menneskers følelser, yte service og være i frontlinje være en påkjenning.

Støtte fra leder

Det er viktig at ansatte opplever å bli sett av sin nærmeste leder. At arbeidsresultatene blir verdsatt, at man får hjelp om man trenger det og at sjefen behandler de ansatte rettferdig og upartisk.

Omorganisering og nedbemanning

Omorganiseringer og nedbemanninger har vist å ha sammenheng med at man opplever helsen sin som dårligere. God informasjon og medvirkning er viktig.

Vil du vite mer om faktorer i arbeidet? Besøk noa.stami.no - fakta om arbeidsmiljø i varehandel


Hvordan er det hos oss?Statusmøte

Formålet med dette møtet, som tar 1,5 – 2 timer, er å snakke om hvilke utfordringer som finnes på deres arbeidsplass.

Prosessansvarlige leder møtet. Det kan være lurt at dere igjen ser filmene sammen. Del dere i grupper på 4-6 personer og gi en plansje til hver gruppe. Diskuter hver faktor som er beskrevet i filmene over.

Diskuter:

  • Kjenner vi oss igjen i de utfordringene vi ser i filmene?
  • Hva er de største utfordringene hos oss?
  • Kan vi beskrive noen situasjoner fra egen arbeidshverdag?
  • Er det noen typiske arbeidsoppgaver eller situasjoner som er mer problematiske enn andre?
  • Er det andre ting hos oss som er mer relevante?

Husk at dere ikke skal snakke om hvordan utfordringene løses før i neste møte.

Når statusmøtet er slutt, samler de prosessansvarlige inn alle plansjene. Så lager de en oppsummering, som de skriver inn i den indre sirkelen på plansjene som skal brukes på neste møte; tiltaksmøtet.

For prosessansvarlige:


Hva kan vi gjøre hos oss?Tiltaksmøte

I dette møtet skal dere komme fram til hva som er gode tiltak i deres arbeidsmiljø. Møtet tar omtrent 1,5 – 2 timer. Se filmen for å få vite mer. For teksting: Trykk CC nederst på filmen.

Prosessansvarlige leder møtet. Start med å se filmen over. Del dere i grupper på 4-6 personer, og gi en plansje til hver gruppe. Ta utgangspunkt i oppsummeringen fra forrige møte, og diskuter hvordan dere kan forbedre hver enkelt faktor hos dere.

Diskuter:

  • Hva er vi gode på? Finn tre bevaringspunkter.
  • Er det noe vi kan bli bedre på? Finn tre forbedringspunkter.
  • Er det enkelte forhold i jobben vi bør ha særlig fokus på?
  • Er det arbeidsoppgaver som kan organiseres annerledes?
  • Er det andre faktorer i vårt arbeidsmiljø vi bør ta tak i – og hvordan?

De prosessansvarlige samler inn plansjene etter møtet.


Veien videreLag en handlingsplan

Ut fra forslagene i tiltaksmøtet setter de prosessansvarlige opp en konkret handlingsplan for hvordan dere skal jobbe videre med arbeidsmiljøet.

Handlingsplanen bør henges opp på veggen eller synliggjøres på annen måte, slik at alle blir minnet om tiltakene hver dag.

Resultatene fra arbeidsprosessen bør også tas videre i de formelle organene for arbeidsmiljø- og HMS-arbeid.

For å lykkes er det viktig å gjøre jobben med arbeidsmiljø til en kontinuerlig prosess med systematisk oppfølging.

Husk at arbeidsmiljø er ferskvare! Sett gjerne tidsfrister eller en konkret dato for et oppfølgende møte litt frem i tid, der dere sammen evaluerer tiltakene dere har kommet frem til.

Lykke til!

For prosessansvarlige:


enbradagpajobb.no bruker informasjonskapsler, også kalt cookies. Du kan lese mer om dette og vår personvernerklæring ved å følge linken.
Informasjonskapsler og personvernerklæring
Jeg forstår