Bilde av lærer foran en tavle.

Undervisning – videregående skole

90 % av alle lærere trives svært godt i jobben sin og opplever det som både givende og meningsfullt å jobbe i undervisningssektoren, allikevel er det noen arbeidsmiljøfaktorer som kan være utfordrende. 'En bra dag på jobb' skal hjelpe dere som jobber i undervisningssektoren til å få bedre arbeidsflyt, mer motivasjon og mindre sykefravær. Bruk verktøyet til å skape et bedre arbeidsmiljø!


Om prosessen

Opplegget er enkelt. Det starter med at dere på egen hånd ser filmer som berører ulike temaer om deres arbeid. Deretter samles ledere og ansatte til to fellesmøter på 1,5 til 2 timer. Basert på innspillene i møtene kommer dere fram til en konkret handlingsplan.

Det anbefales at leder, tillitsvalgt og verneombud samarbeider om å være prosessansvarlige. De har som oppgave å organisere fellesmøtene: bestille materiell, invitere ansatte og lede møtene.
I tillegg skal de lage oppsummeringer fra møtene og bli enige om hva som skal stå i handlingsplanen.


IntroduksjonEn kort film om betydningen av et godt arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø handler om noe mer enn trivsel, det dreier seg om jobben vi gjør: Hvordan vi i fellesskap planlegger, organiserer og gjennomfører arbeidet. Se filmen for å få vite mer. For teksting: Trykk CC nederst på filmen.


ForberedelserHvilke utfordringer er knyttet til arbeidet?

Filmene under beskriver faktorene som i størst grad påvirker arbeidsmiljøet i videregående skole. Forbered dere til statusmøtet ved å se filmene på egen hånd. For teksting: Trykk CC nederst på filmen.

Oppgaver for alle:

Høye emosjonelle krav

Kontakt med elever og foresatte er en viktig og givende del av arbeidet, og det å håndtere egne og andres følelser eller takle andre menneskers sorger og gleder er en stor del av hverdagen. Disse kravene er i seg selv ikke negative, men det det å skulle forholde seg til andre menneskers følelser og legge vekk egne følelser kan over tid utgjøre en belastning.

Vold og trusler

Å oppleve vold, trusler og konflikter over tid kan føre til lavere trivsel og psykiske helseplager som igjen kan gå utover arbeidsevne og føre til sykefravær. I videregående skole peker konflikter med elever og foresatte seg ut som en utfordring. Det er viktig at det jobbes forebyggende med dette, og at skolen har klare retningslinjer og prosedyrer for hva en skal gjøre når en opplever ubehagelige situasjoner.

Balanse mellom jobb og privatliv

Vanskeligheter med å skille mellom jobb og privatliv er en utfordring som spesielt peker seg i ut i læreryrket fordi man i stor grad tar med seg arbeid hjem. Det dreier seg om både forberedelser, etterarbeid og ikke minst tilgjengelighet utover normal arbeidstid.

Tilbakemelding på arbeidet

Lederstøtte og tilbakemeldinger fra leder har betydning for motivasjon, og det samme har sosial støtte. Det å sjelden eller aldri få tilbakemeldinger på arbeidet en gjør, verken positive eller negative, kan føre til redusert motivasjon og jobbtilfredshet. På sikt kan dette øke risikoen for psykiske og fysiske helseplager og sykefravær.

Endringer og ny teknologi

Endring, nye oppgaver og ny teknologi er en del av hverdagen i arbeidslivet. Endring kan være både bra og nødvendig, men kan også være utfordrende for noen. I undervisningssektoren dreier det seg særlig om innføring av digitale læringsverktøy og andre digitale plattformer for rapportering. At ledere er bevisste sitt ansvar ved å gi god informasjon, inkludere og gi støtte til de ansatte er viktig for å lykkes med endringer og innføring av ny teknologi.


Andre utfordringer

Rollekonflikt

Rollekonflikt kan oppstå når man får motstridende forespørsler fra to eller flere personer, eller opplever manglende ressurser til å løse arbeidsoppgavene. Stor grad av rolleuklarhet og rollekonflikt på jobb gir krevende arbeidsforhold og lite effektive arbeidsprosesser.

Ubalanse mellom innsats og belønning

Denne type ubalanse handler om hvorvidt man opplever å få fortjent respekt og anerkjennelse for den jobben man gjør. Det kan også være en opplevelse av ubalanse mellom lønn og den innsatsen som legges ned i arbeidet.

Jobbusikkerhet

Endringer i arbeidslivet kan bidra til usikkerhet knyttet til nåværende jobb og usikkerhet for hva fremtiden vil bringe. Helsemessige konsekvensene av jobbusikkerhet vil ofte være knyttet til den enkeltes opplevelse av hvor sannsynlig og hvor alvorlig det vil være å miste jobben. Ansatte som opplever jobbusikkerhet rapporterer om lavere jobbtilfredshet og lavere grad av tillit og følelse av forpliktelse overfor virksomheten.

Sosialt klima

Sosial støtte, en god tone og godt samarbeid er viktig på en arbeidsplass. Ansatte som utsettes for negativ sosial adferd, som for eksempel mobbing og trakassering, har økt risiko både fysiske og psykiske helseproblemer, søvnproblemer og sykefravær. Alle har et ansvar for dette, men leder har et særskilt ansvar for å legge til rette for positive omgangsformer.

Vil du vite mer om faktorer i arbeidet? Besøk noa.stami.no - fakta om arbeidsmiljø i undervisning - VGS


Hvordan er det hos oss?Statusmøte

Formålet med dette møtet, som tar 1,5 – 2 timer, er å snakke om hvilke utfordringer som finnes på deres arbeidsplass.

Prosessansvarlige leder møtet. Det kan være lurt at dere igjen ser filmene sammen. Del dere i grupper på 4-6 personer og gi en plansje til hver gruppe. Diskuter hver faktor som er beskrevet i filmene over.

Diskuter:

  • Kjenner vi oss igjen i de utfordringene vi ser i filmene?
  • Hva er de største utfordringene hos oss?
  • Kan vi beskrive noen situasjoner fra egen arbeidshverdag?
  • Er det noen typiske arbeidsoppgaver eller situasjoner som er mer problematiske enn andre?
  • Er det andre ting hos oss som er mer relevante?

Husk at dere ikke skal snakke om hvordan utfordringene løses før i neste møte.

Når statusmøtet er slutt, samler de prosessansvarlige inn alle plansjene. Så lager de en oppsummering, som de skriver inn i den indre sirkelen på plansjene som skal brukes på neste møte; tiltaksmøtet.

For prosessansvarlige:


Hva kan vi gjøre hos oss?Tiltaksmøte

I dette møtet skal dere komme fram til hva som er gode tiltak i deres arbeidsmiljø. Møtet tar omtrent 1,5 – 2 timer. Se filmen for å få vite mer. For teksting: Trykk CC nederst på filmen.

Prosessansvarlige leder møtet. Start med å se filmen over. Del dere i grupper på 4-6 personer, og gi en plansje til hver gruppe. Ta utgangspunkt i oppsummeringen fra forrige møte, og diskuter hvordan dere kan forbedre hver enkelt faktor hos dere.

Diskuter:

  • Hva er vi gode på? Finn tre bevaringspunkter.
  • Er det noe vi kan bli bedre på? Finn tre forbedringspunkter.
  • Er det enkelte forhold i jobben vi bør ha særlig fokus på?
  • Er det arbeidsoppgaver som kan organiseres annerledes?
  • Er det andre faktorer i vårt arbeidsmiljø vi bør ta tak i – og hvordan?

De prosessansvarlige samler inn plansjene etter møtet.


Veien videreLag en handlingsplan

Ut fra forslagene i tiltaksmøtet setter de prosessansvarlige opp en konkret handlingsplan for hvordan dere skal jobbe videre med arbeidsmiljøet.

Handlingsplanen bør henges opp på veggen eller synliggjøres på annen måte, slik at alle blir minnet om tiltakene hver dag.

Resultatene fra arbeidsprosessen bør også tas videre i de formelle organene for arbeidsmiljø- og HMS-arbeid.

For å lykkes er det viktig å gjøre jobben med arbeidsmiljø til en kontinuerlig prosess med systematisk oppfølging.

Husk at arbeidsmiljø er ferskvare! Sett gjerne tidsfrister eller en konkret dato for et oppfølgende møte litt frem i tid, der dere sammen evaluerer tiltakene dere har kommet frem til.

Lykke til!

For prosessansvarlige:


enbradagpajobb.no bruker informasjonskapsler, også kalt cookies. Du kan lese mer om dette og vår personvernerklæring ved å følge linken.
Informasjonskapsler og personvernerklæring
Jeg forstår