Bilde fra restaurantmiljø.

Overnatting og servering

'En bra dag på jobb' skal hjelpe dere som jobber i overnatting- og serveringsbransjen til å få bedre arbeidsflyt, mer motivasjon og mindre sykefravær. Omtrent 97 000 personer jobber innen overnatting og servering. Flest jobber som servitør, kokk eller kjøkkenassistent. Bruk verktøyet til å skape et bedre arbeidsmiljø!


Om prosessenSlik bruker dere verktøyet

Opplegget er enkelt. Det starter med at dere på egen hånd ser filmer som berører ulike temaer om deres arbeid. Deretter samles dere til to møter på 1,5 til 2 timer. Basert på alle ansattes innspill kommer dere fram til en konkret handlingsplan.

Det anbefales at leder, tillitsvalgt og verneombud samarbeider om å være prosessansvarlige. De har som oppgave å organisere fellesmøtene: bestille materiell, invitere ansatte og lede møtene. I tillegg skal de lage oppsummeringer fra møtene og sette opp handlingsplanen.


IntroduksjonEn kort film om betydningen av et godt arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø handler om noe mer enn trivsel, det dreier seg om jobben vi gjør: Hvordan vi i fellesskap planlegger, organiserer og gjennomfører arbeidet. Se filmen for å få vite mer. For teksting: Trykk CC nederst på filmen.


ForberedelserHvilke utfordringer er knyttet til arbeidet?

Filmene under beskriver faktorene som i størst grad påvirker arbeidsmiljøet i anleggsbransjen. Forbered dere til statusmøtet ved å se filmene på egen hånd. For teksting: Trykk CC nederst på filmen.

Oppgaver for alle:

Arbeidstid

Rundt halvparten av alle ansatte i hotell- og restaurantvirksomheter i Norge jobber skift. Skiftarbeid og nattarbeid er risikofaktorer som har betydning for arbeidstakers helse i form av forstyrret søvn, metabolsk syndrom, hjerte- og karrelaterte sykdommer og mage-/tarmplager.

Høye krav og liten mulighet til å påvirke egne arbeidsoppgaver

Muligheten til å påvirke egne arbeidsoppgaver er viktig for motivasjon og helse. Høye krav i seg selv kan være motiverende. Forskning viser at man får vekst og utvikling i arbeidssituasjonen når den ansatte får moderat høye krav og utfordringer kombinert med varierte arbeidsoppgaver og muligheter for selv å styre egen arbeidshverdag. Derfor er det lurt at ledere og ansatte i fellesskap diskuterer forbedringer i organiseringen av arbeidet.

Vanskelige kundesituasjoner

Å ha kontakt med kunder oppleves i hovedsak som positivt og givende – ikke minst i overnattings- og serveringsbransjen hvor kundekontakt er en viktig del av arbeidet. Yrkesaktive som opplever vold, trusler eller uønsket seksuell oppmerksomhet har høyere risiko for helseplager og intensjoner om å slutte i jobben.

Rollekonflikt

Rollekonflikt kan oppstå når man får motstridende forespørsler fra to eller flere personer, eller opplever manglende ressurser til å løse arbeidsoppgavene. Stor grad av rolleuklarhet og rollekonflikt på jobb gir krevende arbeidsforhold og lite effektive arbeidsprosesser.

Fysisk belastende arbeid

Det er i utgangspunktet sunt å bruke kroppen og bevege seg, men det kan oppstå helseplager når belastningen blir for stor eller for ensidig. Å stå store deler av arbeidsdagen kan medføre økt risiko for utvikling av smerter i ben, knær, hofter eller rygg. Jobber en med hendene over skulderhøyde kan det medføre økt risiko for skulderplager.


Andre utfordringer

Sosial omgangstone

Sosial støtte, en god tone og godt samarbeid er viktig på en arbeidsplass både for trivsel og produktivitet. Ansatte som utsettes for negativ sosial adferd, som for eksempel mobbing og trakassering, har økt risiko både fysiske og psykiske helseproblemer, søvnproblemer og sykefravær. Det er viktig at man er bevisst på omgangstone og hvordan man snakker til hverandre. Alle har et ansvar for dette, men leder har et særskilt ansvar for å legge til rette for positive omgangsformer.

Muligheter for faglig utvikling

Muligheter for å bruke og utvikle egne ferdigheter og kompetanse vil for mange være en viktig faktor som skaper mening og motivasjon i jobben. Muligheter for kompetanseutvikling og læring i arbeidssituasjonen løftes fram som stadig viktigere i en tid hvor kvalifikasjonskravene øker i takt med at de fleste virksomheter er i stadig forandring. Arbeidstakere skal ha mulighet til faglig og personlig utvikling gjennom arbeidet. Dette kan øke evnen til å mestre nye utfordringer, og er nært knyttet til selvbestemmelse i jobben.

Vått arbeid

Jobben i overnatting - og serveringsbransjen innebærer oppgaver som gjør at en utsettes for hudkontakt med både vann og rengjøringsmidler og bruk av tette hansker. Dette kan føre til hudplager og hudsykdommer.

Vil du vite mer om faktorer i arbeidet? Besøk noa.stami.no - fakta om arbeidsmiljø i overnatting og servering


Hvordan er det hos oss?Statusmøte

Formålet med dette møtet, som tar 1,5 – 2 timer, er å snakke om hvilke utfordringer som finnes på deres arbeidsplass.

Prosessansvarlige leder møtet. Det kan være lurt at dere igjen ser filmene sammen. Del dere i grupper på 4-6 personer og gi en plansje til hver gruppe. Diskuter hver faktor som er beskrevet i filmene over.

Diskuter:

  • Kjenner vi oss igjen i de utfordringene vi ser i filmene?
  • Hva er de største utfordringene hos oss?
  • Kan vi beskrive noen situasjoner fra egen arbeidshverdag?
  • Er det noen typiske arbeidsoppgaver eller situasjoner som er mer problematiske enn andre?
  • Er det andre ting hos oss som er mer relevante?

Husk at dere ikke skal snakke om hvordan utfordringene løses før i neste møte.

Når statusmøtet er slutt, samler de prosessansvarlige inn alle plansjene. Så lager de en oppsummering, som de skriver inn i den indre sirkelen på plansjene som skal brukes på neste møte; tiltaksmøtet.

For prosessansvarlige:


Hva kan vi gjøre hos oss?Tiltaksmøte

I dette møtet skal dere komme fram til hva som er gode tiltak i deres arbeidsmiljø. Møtet tar omtrent 1,5 – 2 timer. Se filmen for å få vite mer. For teksting: Trykk CC nederst på filmen.

Prosessansvarlige leder møtet. Start med å se filmen over. Del dere i grupper på 4-6 personer, og gi en plansje til hver gruppe. Ta utgangspunkt i oppsummeringen fra forrige møte, og diskuter hvordan dere kan forbedre hver enkelt faktor hos dere.

Diskuter:

  • Hva er vi gode på? Finn tre bevaringspunkter.
  • Er det noe vi kan bli bedre på? Finn tre forbedringspunkter.
  • Er det enkelte forhold i jobben vi bør ha særlig fokus på?
  • Er det arbeidsoppgaver som kan organiseres annerledes?
  • Er det andre faktorer i vårt arbeidsmiljø vi bør ta tak i – og hvordan?

De prosessansvarlige samler inn plansjene etter møtet.


Veien videreLag en handlingsplan

Ut fra forslagene i tiltaksmøtet setter de prosessansvarlige opp en konkret handlingsplan for hvordan dere skal jobbe videre med arbeidsmiljøet.

Handlingsplanen bør henges opp på veggen eller synliggjøres på annen måte, slik at alle blir minnet om tiltakene hver dag.

Resultatene fra arbeidsprosessen bør også tas videre i de formelle organene for arbeidsmiljø- og HMS-arbeid.

For å lykkes er det viktig å gjøre jobben med arbeidsmiljø til en kontinuerlig prosess med systematisk oppfølging.

Husk at arbeidsmiljø er ferskvare! Sett gjerne tidsfrister eller en konkret dato for et oppfølgende møte litt frem i tid, der dere sammen evaluerer tiltakene dere har kommet frem til.

Lykke til!

For prosessansvarlige:


enbradagpajobb.no bruker informasjonskapsler, også kalt cookies. Du kan lese mer om dette og vår personvernerklæring ved å følge linken.
Informasjonskapsler og personvernerklæring
Jeg forstår