Bilde fra industriarbeidsplass

Industri

'En bra dag på jobb' skal hjelpe dere som jobber i industrien til å få bedre arbeidsflyt, mer motivasjon og mindre sykefravær. Bruk verktøyet til å skape et bedre arbeidsmiljø!


Om prosessenSlik bruker dere verktøyet

Opplegget er enkelt. Det starter med at dere på egen hånd ser filmer som berører ulike temaer om deres arbeid. Deretter samles dere til to møter på 1,5 til 2 timer. Basert på alle ansattes innspill kommer dere fram til en konkret handlingsplan.

Det anbefales at leder, tillitsvalgt og verneombud samarbeider om å være prosessansvarlige. De har som oppgave å organisere fellesmøtene: bestille materiell, invitere ansatte og lede møtene. I tillegg skal de lage oppsummeringer fra møtene og sette opp handlingsplanen.


IntroduksjonEn kort film om betydningen av et godt arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø handler om noe mer enn trivsel, det dreier seg om jobben vi gjør: Hvordan vi i fellesskap planlegger, organiserer og gjennomfører arbeidet. Se filmen for å få vite mer.


ForberedelserHvilke utfordringer er knyttet til arbeidet?

Filmene under beskriver faktorene som i størst grad påvirker arbeidsmiljøet i industrien. Forbered dere til statusmøtet ved å se filmene på egen hånd.

Oppgaver for alle:

Omstilling og endring

Mange industrivirksomheter gjennomgår omstillingsprosesser som innebærer at det skjer endringer i organisasjonen. Det kan innebære endrede arbeidsoppgaver og arbeidsmåter, endringer i organisasjonens struktur eller bemanningssituasjon. Endring kan være bra og nødvendig, men kan føre til økte krav og en opplevelse av lite kontroll. For å bidra til at endringer oppleves positivt er det viktig å skape forutsigbarhet gjennom informasjon og involvering.

Arbeid i støyende omgivelser

Vi kan dele inn i irriterende støy fra for eksempel ventilasjonsanlegg, og støy som er skadelig, fra for eksempel støyende utstyr eller prosesser.
Støy i industrien kan skyldes lydnivået fra blant annet maskiner, arbeidsoperasjoner og mekaniske verktøy. Støy kan gradvis eller umiddelbart gi nedsatt hørsel eller øresus. Det er viktig å redusere støy i arbeidsomgivelsene mest mulig, og sørge for å bruke hørselvern.

Mulighet for faglig utvikling

Muligheter for å bruke og utvikle egne ferdigheter og kompetanse vil for mange være en viktig faktor som skaper mening og motivasjon i jobben. Arbeidstakere skal ha mulighet til faglig og personlig utvikling gjennom arbeidet. Dette kan øke evnen til å mestre nye utfordringer, og er nært knyttet til selvbestemmelse i jobben. Arbeidstakere i industrien oppgir at de har liten mulighet til videreutvikling og liten mulighet til å utnytte sin kunnskap og erfaring.

Arbeidstid og skiftarbeid

For å sikre produksjon er man i industrien avhengig av at de ansatte jobber turnus, men turnus og nattarbeid kan gi helseproblemer og øke risikoen for arbeidsuhell. Det er derfor viktig å tilrettelegge turnusen på best mulig måte og ta individuelle hensyn så langt det lar seg gjøre.

Støv og kjemikalier

Innånding av partikler og stoffer som ulike typer støv, røyk, gasser og damp kan gi opphav til luftveislidelser og sykdom. For å forebygge plager og sykdom er det viktig å kartlegge hvilke kjemiske eksponeringer ansatte kan bli utsatt for og minimere bruken av farlige stoffer. Det er også viktig med god opplæring i bruk av verneutstyr og at det blir vedlikeholdt.


Andre utfordringer

Risiko for skader og ulykker

Industriarbeid kan innebære risiko for personskade og død. Visshet om at egne feil kan sette eget eller andres liv i fare kan være en psykisk belastning.

Liten mulighet til å påvirke arbeidet

Muligheten til å påvirke egne arbeidsoppgaver er viktig for motivasjon og helse. Derfor er det lurt at ledere og ansatte i fellesskap diskuterer hvordan dere kan organisere arbeidet.

Fysisk belastende arbeid

Manuell håndtering av utstyr, uheldige arbeidsstillinger og tungt fysisk arbeid kan være belastende. Det kan knyttes opp mot muskel- og skjelettlidelser, som er den største bidragsyteren til tapte dagsverk i form av sykefravær.

Vibrasjoner

I industrien benyttes det håndholdte verktøy, arbeidsmaskiner og kjøretøy som fører til vibrasjoner i hele kroppen eller i enkelte kroppsdeler, som for eksempel armene. Helkroppsvibrasjoner kan gi økt risiko for korsryggssmerter og kan være en medvirkende årsak til uførhet. Armvibrasjoner kan bidra til økt risiko for kroniske skader på blodårer, nerver, muskler og ledd i hender og armer.

Ensidige arbeidsoppgaver

Ved høyt arbeidstempo og begrensede muligheter for variasjon, pauser og hvile kan ensformige arbeidsoppgaver gi ulike typer helseplager og lav jobbtrivsel.

Vil du vite mer om faktorer i arbeidet? Besøk noa.stami.no - fakta om arbeidsmiljø i industri


Hvordan er det hos oss?Statusmøte

Formålet med dette møtet, som tar 1,5 – 2 timer, er å snakke om hvilke utfordringer som finnes på deres arbeidsplass.

Prosessansvarlige leder møtet. Det kan være lurt at dere igjen ser filmene sammen. Del dere i grupper på 4-6 personer og gi en plansje til hver gruppe. Diskuter hver faktor som er beskrevet i filmene over.

Diskuter:

  • Kjenner vi oss igjen i de utfordringene vi ser i filmene?
  • Hva er de største utfordringene hos oss?
  • Kan vi beskrive noen situasjoner fra egen arbeidshverdag?
  • Er det noen typiske arbeidsoppgaver eller situasjoner som er mer problematiske enn andre?
  • Er det andre ting hos oss som er mer relevante?

Husk at dere ikke skal snakke om hvordan utfordringene løses før i neste møte.

Når statusmøtet er slutt, samler de prosessansvarlige inn alle plansjene. Så lager de en oppsummering, som de skriver inn i den indre sirkelen på plansjene som skal brukes på neste møte; tiltaksmøtet.


Hva kan vi gjøre hos oss?Tiltaksmøte

I dette møtet skal dere komme fram til hva som er gode tiltak i deres arbeidsmiljø. Møtet tar omtrent 1,5 – 2 timer.

Prosessansvarlige leder møtet. Start med å se filmen over. Del dere i grupper på 4-6 personer, og gi en plansje til hver gruppe. Ta utgangspunkt i oppsummeringen fra forrige møte, og diskuter hvordan dere kan forbedre hver enkelt faktor hos dere.

Diskuter:

  • Hva er vi gode på? Finn tre bevaringspunkter.
  • Er det noe vi kan bli bedre på? Finn tre forbedringspunkter.
  • Er det enkelte forhold i jobben vi bør ha særlig fokus på?
  • Er det arbeidsoppgaver som kan organiseres annerledes?
  • Er det andre faktorer i vårt arbeidsmiljø vi bør ta tak i – og hvordan?

De prosessansvarlige samler inn plansjene etter møtet.


Veien videreLag en handlingsplan

Ut fra forslagene i tiltaksmøtet setter de prosessansvarlige opp en konkret handlingsplan for hvordan dere skal jobbe videre med arbeidsmiljøet.

Handlingsplanen bør henges opp på veggen eller synliggjøres på annen måte, slik at alle blir minnet om tiltakene hver dag.

Resultatene fra arbeidsprosessen bør også tas videre i de formelle organene for arbeidsmiljø- og HMS-arbeid.

For å lykkes er det viktig å gjøre jobben med arbeidsmiljø til en kontinuerlig prosess med systematisk oppfølging.

Husk at arbeidsmiljø er ferskvare! Sett gjerne tidsfrister eller en konkret dato for et oppfølgende møte litt frem i tid, der dere sammen evaluerer tiltakene dere har kommet frem til.

Lykke til!


enbradagpajobb.no bruker informasjonskapsler, også kalt cookies. Du kan lese mer om dette og vår personvernerklæring ved å følge linken.
Informasjonskapsler og personvernerklæring
Jeg forstår