Barnevern

'En bra dag på jobb' skal hjelpe dere som jobber i barnevernet til å få bedre arbeidsflyt, mer motivasjon og mindre sykefravær. Om lag 43 000 personer jobber innen barnevern og andre sosiale tjenester. I barnevernet jobber flest som vernepleier, barnevernspedagog, sosionom eller assistent. I første rekke henvender vi oss her til barneverninstitusjoner, barnevernvakten og barneverntjenesten. Til dere som jobber i andre deler av barnevernet vil vi anbefale å bruke bransjen «kontorarbeidsplasser». Bruk verktøyet til å skape et bedre arbeidsmiljø!


Om prosessenSlik bruker dere verktøyet

Opplegget er enkelt. Det starter med at dere på egen hånd ser filmer som berører ulike temaer om deres arbeid. Deretter samles dere til to møter på 1,5 til 2 timer. Basert på alle ansattes innspill kommer dere fram til en konkret handlingsplan.

Det anbefales at leder, tillitsvalgt og verneombud samarbeider om å være prosessansvarlige. De har som oppgave å organisere fellesmøtene: bestille materiell, invitere ansatte og lede møtene. I tillegg skal de lage oppsummeringer fra møtene og sette opp handlingsplanen.


IntroduksjonEn kort film om betydningen av et godt arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø handler om noe mer enn trivsel, det dreier seg om jobben vi gjør: Hvordan vi i fellesskap planlegger, organiserer og gjennomfører arbeidet. Se filmen for å få vite mer.


ForberedelserHvilke utfordringer er knyttet til arbeidet?

Filmene under beskriver faktorene som i størst grad påvirker arbeidsmiljøet i barnevernet. Forbered dere til statusmøtet ved å se filmene på egen hånd.

Oppgaver for alle:

Høye emosjonelle krav

Forholdet til andre, både barn og voksne, er en viktig og givende del av arbeidet i en barnevernet. Samtidig kan det å stadig forholde seg til andre menneskers følelser bli en påkjenning.

Omstilling og endring

Endring, omorganisering og nye oppgaver er en del av hverdagen i arbeidslivet. Endring kan være både bra og nødvendig, men kan også være utfordrende for noen. At ledere er bevisste sitt ansvar med å gi god informasjon, inkludere og gi støtte til de ansatte er viktig for å lykkes i endringsprosesser.

Støtte fra kolleger

Et godt samarbeidsklima mellom kollegaer er en viktig ressurs på arbeidsplassen som kan bidra til bedre jobbprestasjon og arbeidshelse. Et lite støttende sosialt klima på arbeidsplassen kan bidra til å øke risikofaktorene for å utvikle søvnforstyrrelser, psykisk utmattelse og psykiske plager.

Vanskelige situasjoner

Vold eller trusler om vold kan dreie seg om slag, spark, dytting, lugging eller andre fysiske angrep med ulik alvorlighetsgrad. Selv om enkelte episoder objektivt sett er mer alvorlig enn andre episoder, så vil den subjektive opplevelsen ha betydning for hvorvidt en person opplever negative helsekonsekvenser på kort eller lang sikt.

Ugunstig arbeidstid

I barnevernet arbeider mange etter forskjellige ordninger, og dette viktige samfunnsoppdraget krever at noen ansatte må jobbe til andre tider enn i en vanlig kontorjobb.


Andre utfordringer

Vil du vite mer om faktorer i arbeidet? Besøk noa.stami.no fakta om arbeidsmiljø i barnevernet


Hvordan er det hos oss?Statusmøte

Formålet med dette møtet, som tar 1,5 – 2 timer, er å snakke om hvilke utfordringer som finnes på deres arbeidsplass.

Prosessansvarlige leder møtet. Det kan være lurt at dere igjen ser filmene sammen. Del dere i grupper på 4-6 personer og gi en plansje til hver gruppe. Diskuter hver faktor som er beskrevet i filmene over.

Diskuter:

  • Kjenner vi oss igjen i de utfordringene vi ser i filmene?
  • Hva er de største utfordringene hos oss?
  • Kan vi beskrive noen situasjoner fra egen arbeidshverdag?
  • Er det noen typiske arbeidsoppgaver eller situasjoner som er mer problematiske enn andre?
  • Er det andre ting hos oss som er mer relevante?

Husk at dere ikke skal snakke om hvordan utfordringene løses før i neste møte.

Når statusmøtet er slutt, samler de prosessansvarlige inn alle plansjene. Så lager de en oppsummering, som de skriver inn i den indre sirkelen på plansjene som skal brukes på neste møte; tiltaksmøtet.

For prosessansvarlige:


Hva kan vi gjøre hos oss?Tiltaksmøte

I dette møtet skal dere komme fram til hva som er gode tiltak i deres arbeidsmiljø. Møtet tar omtrent 1,5 – 2 timer. Se filmen for å få vite mer. For teksting: Trykk CC nederst på filmen.

Prosessansvarlige leder møtet. Start med å se filmen over. Del dere i grupper på 4-6 personer, og gi en plansje til hver gruppe. Ta utgangspunkt i oppsummeringen fra forrige møte, og diskuter hvordan dere kan forbedre hver enkelt faktor hos dere.

Diskuter:

  • Hva er vi gode på? Finn tre bevaringspunkter.
  • Er det noe vi kan bli bedre på? Finn tre forbedringspunkter.
  • Er det enkelte forhold i jobben vi bør ha særlig fokus på?
  • Er det arbeidsoppgaver som kan organiseres annerledes?
  • Er det andre faktorer i vårt arbeidsmiljø vi bør ta tak i – og hvordan?

De prosessansvarlige samler inn plansjene etter møtet.


Veien videreLag en handlingsplan

Ut fra forslagene i tiltaksmøtet setter de prosessansvarlige opp en konkret handlingsplan for hvordan dere skal jobbe videre med arbeidsmiljøet.

Handlingsplanen bør henges opp på veggen eller synliggjøres på annen måte, slik at alle blir minnet om tiltakene hver dag.

Resultatene fra arbeidsprosessen bør også tas videre i de formelle organene for arbeidsmiljø- og HMS-arbeid.

For å lykkes er det viktig å gjøre jobben med arbeidsmiljø til en kontinuerlig prosess med systematisk oppfølging.

Husk at arbeidsmiljø er ferskvare! Sett gjerne tidsfrister eller en konkret dato for et oppfølgende møte litt frem i tid, der dere sammen evaluerer tiltakene dere har kommet frem til.

Lykke til!

For prosessansvarlige:


enbradagpajobb.no bruker informasjonskapsler, også kalt cookies. Du kan lese mer om dette og vår personvernerklæring ved å følge linken.
Informasjonskapsler og personvernerklæring
Jeg forstår